تبلیغات
I . C . U - |Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|3

I . C . U - |Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|3

|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|3
|Iʟ,Cʀᴜᴢ,Bᴀɴᴅᴀ|3,

|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|3

تَنهــا آغــوشِ تـو مـونــدِه..

غیــر اَز اون،هیـــــچ..♥

[ اِبـــے - خـالــے ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

مـوزیکــ ویـدیـوی تیتــراژ سِـریِ اول،ادامـه :)

 [ ابــد و یـک روز ]

آخـریـن فیلـم در ژانــر سنگیـن کِ در ایـران سـاختـه شُـده.

احتمـالـا همتـون دیـدینـش.اگـه هـم نـدیـدیـن،تـوصیـه میکنمـش.

هیچـی در مـوردِ ایـن فیلـم نمیشـه گفـت..خـودتـون بـایـد ببینینـش.

+ راستـی اگـه اینستــا دآریـن،خوشحـال میشَـم پیجمـو فـالـو کنیـن.

تــوی پُسـتِ ثــابـت هســت :)

تــوی پیـجِ اینستــا،نمیـدونـم چـی بـذارم چُـن بـازدیـد کـم بـود کلـا پـاکـش کـردم

البتـه پیـجِ اصلیـم نیـس.قـرار بـود کِ قسمتهـای ایـن داستـان،

اونجـا قـرار بگیـره کِ...هیچکـس زحمـتِ خـونـدنِ قسمـتِ اول رُ نـداد :|عَکـس بـالـا = زاویـرو دِســی | Xaviero Desi

[ زاویـرو بـه مَعنـای گـرمـای خـانـه و دِسـی بـه معنـآی اشتیـاق اسـت ]

اسپـل ایـن نـام بـه چـن صـورت : زاویــرو،خـاویــرو

• ایـن سیـزن،بـا تلفُـظِ زاویــرو •
________________________________________________________________________


کــروز سـوم،پـرسیلــا | آی.ســی.یــو:

بچـه هـا،شـروع کـردنـد بـه دسـت زدن.

پــریمیِـــرو،بـرادرِ پـرسیلـا،آروم گفـت:احسـاس میکُنـم اون یـارو رُ میشنـاسـم.

پـرسیلـا،بـه بـرادرش نگـاه کـرد:کـدوم یـارو؟

- همـون کِ عیـنِ روانـی هـا قهقهـه میـزد.بـذار ببینـم...دِراگـو ویتــو نبـود؟

پـرسیلـا بـا اخـم گفـت:ایـن چـه حـرفیـه آخـه؟

پـریمیـرو،دستـاشُ تکـون داد:اوه شـوخـی کـردم...تُ کِ تـا دیـروز ازش بـدت میـومـد.

پـرسیلـا،بـه عقبـش نگـاه کـرد:بـدم نمیـاد ازش..فقـط یکـم رو مخـه.

خـوزه و تـاتیـانـا مشغـولِ تمـاشـای گـروهِ نیکـوتیـن بـودنـد و حـواسشـون بـه پـرسیلـا نبـود.

پـریمیـرو:پـس اون روانیـه کـی بـود؟

پـرسیلـا بـه پـریمیـرو نگـاه کـرد:آوا کِ گفـت.اسمـش وان نِکِــره.

- خُ کـی هـس؟یـه دیـوونـه ی زنجیـره ای؟

پـرسیلـا شـونـه شُ بـالـا انـداخـت و لبخنـدی زد:شـایـد..مهـم اینـه کِ خـوشگلـه!

پـریمیـرو،مـوهـاشُ سیـخ کـرد و بـا تعجـب گفـت:واقعـا؟

+ خُ آره.چشـاش از همـه خـوشگلتـره.

پـریمیـرو بـه نیکـوتیـن نگـاه کـرد:در کـلِ زنـدگیـم اولیـن بـاره کِ خـواهـرم از

یکـی تعـریـف میکنـه کِ اونـم یـه روانـیِ زنجیـره ایـه!!

پـرسیلـا محکـم بـه شـونـه ی پـریمیـرو زد و خنـدیـد:هـی..فقـط گفتـم خـوشگلـه.

گـروهِ نیکـوتیـن،بعـد از صحبـت دربـاره ی مقـالـه ی مجلـه،شـروع کـردن بـه نـواختـن.

تشـویـقِ بچـه هـا بیشتـر شُـد.

خـوزه،آروم گفـت:اینـا رُ کِ میشنـاسـی؟

تـاتیـانـا،کِـشِ مـوهـاشُ سفـت تـر کـرد:نـه.از ایـن غـول تشنـا خـوشـم نمیـاد.

کـم تـوی مـدرسـه مـی بینَمشـون،اینجـا هـم بـایـد ببینَمشـون!

پـریمیـرو:چشـاش عیـنِ مـا رنگیــه؟

پـرسیلــا:مگـه حتمـا بـایـد چشـاش رنگـی بـاشـه کِ خـوشـم بیـاد؟

پـریمیـرو لبخنـدِ خـودخـواهـانـه ای زد:گفتـم شـایـد عیـنِ بـرادرت جـذابـه!

پـرسیلـا،دستـشُ روی شـونـه ی او گـذاشـت:نگـران نبـاش.فقـط تـو جـذابـی.

حتـی جـذاب تـر از بقیـه ی چشـم آبــی هـا.

چشمـای پـرسیلـا افتـاد روی بـرونـو کِ دقیقـا پشتـش ایستـاده بـود و

چشمـای آبـی داشـت!

او،بـا گـوشیـش،مشغـول فیلـم گـرفتـن بـود.

گـوشیـشُ پـاییـن آورد و پـوکـر بـه پـرسیلـا نگـاه کـرد.

پـرسیلـا،دستـشُ از شـونـه ی پـریمیـرو بـرداشـت و سـرشُ پـاییـن انـداخـت.

|بـرونـو:کلیــک|

[ایـن کـاراکتـر در سِـری هـای بعـد وارد میشـه.بـرای همیـن عکسـش تـوی

گـالـری کـاراکتـرهـای ایـن سِـری نیسـت]

•یکـم عکـسِ ضآیعیهـ :| امــا بخـاطِـر دلـایلـی ایـن عکـس منـاسـب تـره :|•

بعـد از پـایـان یـافتـنِ سـه تـا از آهنگهـای نیکـوتیـن،آوا،پشـتِ میکـروفـون اعلـام کـرد:

میـریـم سُـراغِ گـروهِ بعـدی.

ایـن گـروه تـازه بـه جمـعِ مـا پیـوستـه.

اتـزیـو،مــاسـکِ سگـشُ روی صـورتـش گـذاشـت و تـوی آیینـه بـه خـودش نگـاه کـرد.

والتـور بـه بچـه هـا نگـاه کـرد:میگـم..چطـوره منـم مـاسـک بـزنـم؟

جـوزپـه،مـاسکـشُ از صنـدلـی بـرداشـت:نـه تُ بـایـد بخـونـی.نمیتـونـی

مـاسـک بـزنـی.

والتـور:یعنـی اون دوستتـون..مـاسـک نمیـزد؟

زاویـرو،درحـالیکـه مـاسـکِ خـرسـش رو صـورتـش بـود:اون مـاسـک نمیـزد.

اون خـودِشُ گـریـم میکـرد.

والتُـر،بـه پـاهـاش نگـاه کـرد:حیـف شُـد.میخـواستـم شبیـهِ شمـا شـم.

جـوزپـه مـاسکِ گـوسفنـدشُ زد.

آوا:و حـالـا نـوبـتِ ایـن گـروهـه ک وارد شـه.گــروهِ کـروز..بـه افتخـارش.

پـرسیلـا بـه بـرادرش نگـاه کـرد:زمـانـش رسیـد!

پـریمیـرو سـری تکـون داد.

صِـدایِ دسـت زدنِ بچـه هـا بـه گـوش میـرسیـد.

اتـزیـو:بـدوییـن بچـه هـا.

جـوزپـه و زاویـرو و اتـزیـو سمـتِ پـرده هـا دویـدنـد.جـوزپـه بـرگشـت:تُ نـدو والتـُر.

والتــور آروم آروم پشـتِ اونهـا حـرکـت کـرد و بـه پـرده هـا رسیـد.

زاویـر،پُشـتِ اُرگ رفـت.جـوزپـه،گیتـارِ الکتـریـک رُ بـرداشـت و اتـزیـو روی صنـدلـیِ

پُشـت درامــز نشسـت.

والتُـر،آب دهـانـشُ قـورت داد.

پُشـتِ میکـروفـون ایستـاد.

آوا:الـان میخـوایـن صُحبـت کنیـن یـا بعـد از آهنگتـون؟

والتـُر از اسطـرس صِـداش میلـرزیـد:نــه..اول آهنـگ.

آوا بـا لبخنـد:خُـب شـروع کنیـد.مـا منتظـریـم.

دستهـای والتُـر عـرق کـرده بـود.میکـروفـون رُ از آوا گـرفـت.

پـرسیلـا و پـریمیـرو بـا تعجُـب بـه هـم نگـاه میکـردنـد.

پـرسیلـا:پـس اون دختـره کـو؟

پـریمیـرو همـراه بـا اخـمِ نـاشـی از نگـرانـی:اُمیـدوارم تـوی اتـاقِ تمـریـن بـاشـه.

سیلــا،بـه والتـُر نگـاه میکـرد:نَ بـابـا..اون خـواننـده ی اصلیشـونـه.

پِـری:ینـی..نیـومـده؟وای اگـه نیـومـده بـاشـه چـی؟

سیلـا،دَسـتِ بـرادرشُ گـرفـت:نتـرس...اگـه هـم نیـومـده بـاشـه،

مـا میـریـم بـه جـوزپـه میگیـم.میـا گفتـه بـود کِ اون لیـدرِ گـروهـه.

آروم اُرگ زده شُـد و آهنـگ آغــاز شُـد.

والتُــر شـدیـدا بـه مـاسـک نیـاز دآشـت کِ اسطـرسِ تـوی چشمـاش رُ

از بچـه هـا مخفـی کنـه.

مـوهـای لـونـه کلـاغیـشُ کنـار زد و آمـاده ی خـونـدن شُـد:

زیـرِ نـورِ شـب،بـرعکــس

ایـن عقـربــه میگــــرده

...


آهنــگ،تمـوم شُـد.

همـه بچـه هـا شـروع کـردن بـه دسـت زدن.

تـاتیـانـا:وای..ایـن آهنـگ خِیلــی خـوب بـود.تُ چـی فکـرمیکنـی خـوزه؟

خـوزه بـه تـاتـی نگـاه کـرد:تـا حـالـا حتـی شبیـهِ ایـن آهنگـم نشنیـده بـودم.

یـه جـوری بـود...یـه جـورِ خـوب.

پـرسیلـا آروم دَسـت زد.پـریمیـرو،بـه گـوشـه ای زُل زده بـود و فکـرمیکـرد...

ینـی اگـه بـه جـوزپـه بگـن،قبـول میکُنـه؟

والتُـر نفـسِ عمیقـی کِشیـد.انگـار دوبـاره متـولـد شُـده بـود!

آوا،میکـروفـون رُ گـرفـت و از اتـزیـو،جـوزپـه و زاویـرو خـواسـت کِ کنـار والتُـر بـایستَنـد.

جـوزپـه،مـاسکـشُ بـرداشـت.

آوا،بـا لبخنـد:بـایـد بگـم کِ آهنگتـون خِیلـی خـاص بـود.

شُمـا چِ نظـری دربـاره ی آهنگتـون داریـن؟

والتُــر تـا خـواسـت صُحبـت کنـه،جـوزپـه گفـت:متـاسفیـم امـا مـا نمیتـونیـم

مصـاحبـه کنیــم!

و دَسـتِ والتُـر رُ کشیـد و بـا یـه لبخنـد زورکـی،سِـن رُ تـرک کـرد.

اتـزیـو و زاویـر هـم پُشـتِ سـرش رآه افتــادَنـد.

وسـطِ راه،والتُـر بـا خشـم دستـشُ کشیـد:چتـه تُ؟خـودم میـام خُـب.

جـوزپـه اخمـاش در هـم بـود.

اتـزیـو و زاویـر مـاسکهـاشـونُ در آوردنـد.

جـوزپـه بـا اخـم بـه والتُـر نگـاه کـرد:اصلــا حـرف نـزن.

اتـزیـو:چـرا نـذاشتـی آوا بـا مـا مصـاحبـه کنـه؟

جـوزپـه بـه اتـزیـو نگـاه کـرد:گنـد زدیـم عزیـزم..گنـــد!

بیخـودی مصـاحبـه کنیـم کِ چـی بشــه؟

زاویـر:ولـی والتُـر خـوب از پسـش بـراومـد.

جـوزپـه بـه والتُـر نگـاه کـرد و جـوابِ زاویـر رُ داد:صِـدای لـرزونِ والتُـر،

گنـد زد بـه همـه چـی.شعـر رو دستـش نـوشتـه شُـده بـود امـا بـازهـم

اشتبـاه خـونـد.از نُـت خـارج میشُـد و...بـازم بگـم؟

والتُــر بـا اخـم بـه چشمـای جـوزپـه نگـاه کـرد:خـوبـه تـا چـن لحظـه پیـش

بـه التمـاس افتـاده بـودیــن!

پـریمیـرو بـه پـرسیلـا نگـاه کـرد:بهتـره الـان بـریـم سُـراغشـون.

پـرسیلـا:خُـب بعـد از بـرنـامـه...

- نَ.ممکنـه بــرَن.

سیلـا،سـری تکـون داد و آن دو،از بیـنِ بچـه هـا رد شُـدنـد و خـودشـونُ بـه پُشـتِ پـرده

رسـونـدن..

جـوزپـه،یقـه ی والتُــر رُ گـرفـت و اونُ بـه دیـوار کـوبـونـد:یـه بـار دیگـه اون حـرف ُ بـزن.

والتُـر:میخــواستـی بشنـوی!

اتـزیـو و زاویـرو دو طـرفِ اونهـا ایستـاده بـودنـد و میخـواستنـد اونهـا رُ از هـم جـدا کننـد.

خشـم از روی صـورتِ جـوزپـه و والتُــر میریخــت.

صِـدایـی گفـت:چـی شُـده بچـه هـــا؟

بچـه هـا،بـه سمـت صِـدا بـرگشتنـد...پـریمیـرو در حـالیکـه دستهـای خـواهـرشُ

گـرفتـه بـود،بـه اونهـا نگـاه میکـرد.

جـوزپـه،یقـه ی والتُـر رُ رهـا کـرد.والتُـر صـاف ایستـاد و خـودشُ تکــونـد.

اتـزیــو از دیـدنِ پـرسیلـا خـوشحـال شُـد:پ..پـرسیلـا..تُ اینجـا.

پـرسیلـا لبخنـدی زد:سلـام بچـه هـا.

جـوزپـه:مـا شُمـا رُ میشنـاسیـم؟

پـریمیـرو:احتمـالـا پـرسیلـا رُ میشنـاسیـن..مـن پـریمیـرو هستـم.بـرادرِ پـرسیلـا.

زاویـرو و اتـزیـو لبخنـد زدنـد..اونهـا،همکلـاسـیِ پـرسیلـا هستنـد.

جـوزپـه:امــر؟

پـریمیـرو:چطــوره بعـد از مـدرسـه،بـریـم رستـورانِ لئـونـاردو و اونجـا بـاهـم صُحبـت کنیـم.

جـوزپـه کِ تـوپـش پُـر بـود گفـت:مـن مـدرسـه نمیـرم.همینجـا حـرفـتُ بـزن.

پـریمیـرو،لبخنـدی کِ داشـت رُ خـورد.

پـرسیلـا:ایـن مـوضـوع مهمـه آخـه.

اتـزیـو:خُـب بـریـم اتـاقِ تمـریـن.

پـریمیـرو کِ از رفتـارِ مهـاجمـیِ جـوزپـه هیـچ خـوشـش نیـومـده بـود،بـه خـواهـرش

نگـاه کـرد و سـری تکـون داد...

__________________________________________________

چطـــور بــود؟

+

بـــَرای تمــاشـای مـوزیــک ویـدیـوی تیتــراژ روی گیـفِ پـاییـن کلیـک کُنیـد:•خـواننـده ی اصلـی ایشـونـن :)♥ آیــدیـنِ جمشیــدی.

•لـازم بـه ذکـره ایـن مـوزیـک ویـدیـو،بـرتـریـن مـوزیـک ویـدیـوی ایـران از نظـر داستـان و

فضــای خـاصـی سـت کِ بـه آهنـگ بخشیـده و

بعـد از آهنگهـای شـاهیـن نجفـی،ایـن تـرانـه هـم بـه تـرانـه هـای سنگیـن ایـران

اضـافـه شُـده :)♥

داستـانـش آخـه واقعـا قشنگـه.میـدونـم کِ شُمـاهـم ببینیـد خـوشتـون میـاد.

+ رآستــی میتـونیــد بـریـد قسمـتِ آرشیـو سـری هـا و پـوستـر آهنگهـایـی کِ

بـدسـتِ مـن سـاختـه شُـده رُ ببینیـد..تـوی پُسـتِ ثـابـت هسـت.

[ 1395/10/22 ] [ 09:36 ] [ .Olι.A. ] [ :'| () ]

Sᴏɴɢs Dᴀɪʟʏ