تبلیغات
Cσиѕριяαcч Tнεσяιεѕ - 9яεαѕσиѕ ωнч... [Fαяzαd Fαяzιи]

9яεαѕσиѕ ωнч... [Fαяzαd Fαяzιи]9 دلیــل بـرای اینکــه...

[چـرا میگــن " فـرزاد فـرزیـن " مُـرده و یــا دیگـه وجـود نـداره...!!]

CU

__________________________________________________________

خُـب.. بـرای شـروع بهتـره یـه چَـن خـط از فـرزاد بگـم.

"فـرزاد متـولـد 3 تیـر 1360 و فـرزنـدِ دوم و آخـرِ خـانـوادَس.

او از سـال 1377 در مـوسیقـی بـود و بـا گـروهِ کـروز کـارمیکـرد.

امـا در سـال 1379 از اون گـروه جـدا شُـد و بـه تنهـایـی کـار کـرد

و اولیـن آلبـومِ خـودشُ بـه نـامِ شـراره منتشـر کـرد."

اولیـن دلیـل بـرای اینکـه...

مـاجـرا عملـا از سـال 1392 شـروع شُـده بـود.

فـرزاد اعلـام کـرده بـود کِ روی آلبـومِ جـدیـدِ خـودش یعنـی "شخصـی" داره کـار میکنـه.

او میگُـف کِ بـه احتمـالِ زیـاد آلبـوم در شهـریـور منتشـر میشـه و

گفتـه بـود چنـد قطعـه ی انگلیسـی هـم در آلبـوم هـس.

دقـت کُنیـد..."چَنـــــــــد!"[درحـالیکـه همـش2 قطعـه ی انگلیسـی در آلبـوم قـرار گـرفـت.]

بگـذریـم.اون آهنـگِ "مـاه عسـل" رُ بـرای بـرنـامـه ی مـاه عسـل خـونـد و

از زمـانِ آغـاز بـرنـامـه،تـرانـه ی او

بـه عنـوانِ تـرانـه ی پـایـانـی پخـش میشُـد.

اَمـا یـه چیـزی اینجـا یکـم بـرای بعضـی از هـوادارای قـدیمـی فـرزاد گُنـگ بـود.

"چــرا یکـم صِـدای فـرزاد تغییـر کـرده بـود؟"

وقتـی میگـم هـوادارای قـدیمـی یعنـی کسـایـی کِ

آهنگهـای قـدیمـیِ فـرزاد رُ گـوش داده بـودنـد و

جـزوی از زنـدگیشـون شـده بـود.

فـرزاد تـوی بیشتـرِ آهنگهـاش کلمـاتُ محکـم و مشـدد ادا میکـرد.

بـه عنـوانِ مثـال آهنـگِ "بیـــابیـــا"یـه نمـونـه ی بـارز از آهنگیـه

کِ کلمـاتـش محکـم ادا شـده.

ولـی خُ آهنگـی مثـه "عـذاب"کِ آهنـگِ غمگیـن و اسلـویـی هـس

خیلـی کـم از کلمـاتِ محکـم و مشـدد استفـاده شُـده

امـا همچنـان هیــچ فـرقـی بـا بقیـه ی آهنگهـای فـرزاد نـداشـت.

یعنـی صِـداش،همـون صِـدای کلفتـش بـود و اگـه هـم مشـدد

نمیخـونـد آدم فکـرنمیکـرد کِ ایـن یـه نفـردیگـَس!

مثلـا شُمـا اگـه آهنـگِ "مــن و تـــــو"ی قـدیمـی رُ کِ مـال

خیلـی سـالِ پیشـه رُ گـوش بـدیـن و بعـدش آهنـگِ

"بچــه" رُ گـوش بـدیـن بـه ایـن فکـرنمیکنیـن کِ خـواننـده ی ایـن دو آهنـگ ممکنـه دونفـر بـاشنـد.

فقـط صِـدای فـرزاد کمـی پُختـه تـر شُـده بـود..همیـن!

امـا آهنــگِ "مـاه عسـل" کلـا فـرق داشـت.صِـدای فـرزاد فـرق کـرده بـود و

از اون حـالـتِ کلفتیـش دراومـده بـود.

فـرزاد سـالهـای پیـش سیگـار میکشیـد و بـا اینکـه تـرکـِش کـرده بـود

امـا تـوی ایـن آهنـگ صِـداش بـه همـون

صِـدای دورانِ سیگـار کشیـدنـش بـرگشتـه بـود.

همـونطـور کِ گفتـم،بعضیـا ایـن سـوال واسشـون

پیـش اومـده بـود کِ چطـور ممکنـه کِ اینطـور شـه.

بـرای همیـن شـروع کـردنـد بـه راه انـداختـنِ ایـن بحـث در فضـای مجـازی.

بـا بـالـا گـرفتـنِ ایـن بحـث،همـون چنـد نفـر،بـه آهنـگِ "اُمیـدِ جـانـم"اشـاره کـردنـد کِ

چنـدمـاه قبـل از مـاه عسـل منتشـر شـده بـود.

آهنـگِ "اُمیـدِ جـانـم"هیـچ شبـاهتـی بـه مـاه عسـل از نظـر سـاختـارِ صـدا نـداشـت.

ایـن آهنـگ مثـل بقیـه آهنگهـای قـدیمـیِ فـرزاد خـونـده شُـده بـود.

امـا چطـور آهنگـی کِ در اسفنـدِ 91 منتشـر شُـده میتـونـه

اینقـدر متفـاوت بـا آهنگـی بـاشـه کِ

در تیـر 92 منتشـر شـده؟!

یعنـی در ایـن 4 مـاه چقـدر میتـونـه صِـدا تغییـر کنـه؟

ایـن بحـث بـاعـث شُـد خیلیـا ذهنشـون مشغـولِ ایـن مـوضـوع شـه.

البتـه همیشـه تعـدادی هـوادارنمـا وجـود داره کِ از عقلشـون استفـاده نمیکنـن.

همیشـه تعصـب عقـل رُ از بیـن میبـره!

ایـن هـوادارنمـاهـا سعـی داشتـن جـو رُ بـه سمـتِ التهـاب ببـرن.

امـا خُـب مـوفـق نشُـدن و ایـن بحـث تـا مُـرداد مـاه و

پـایـانِ بـرنـامـه ی مـاه عسـل ادامـه داشـت.

در آخـریـن بـرنـامـه ی مـاه عسـل،فـرزاد دعـوت شُـده بـود

تـا آهنـگِ مـاه عسـل رُ بخـونـه.

چهـره ی همیشگـیِ فـرزاد در ایـن بـرنـامـه بـاعـث شُـد یکـم بقیـه از اون بحـث دور شـن و

کمتـر بهـش ادامـه بـدن.چُـن حـدس میـزدن کِ چهـره ی

فـرزاد هـم بـایـد مثـل آهنگهـاش تغییـرکنـه

امـا خُـب...تغییـری مشـاهـده نشُـد و فـرزاد مثـلِ همیشـه ش بـود.

بـاهمـون انـدامِ لـاغـرش،همـون مـوهـاش و همـون صـورتـش.

بـاهمـون ژستـاش مـوقـع خـونـدن(ابـرو بـالـا انـداختـن و گـاهـی لبخنـدزدن)بعـد از ایـن بـرنـامـه جـو یکـم آروم شُـد و تقریبـا همـه فـرامـوشـش کـرده بـودَن.

دومیــن دلیـل بـرای اینکـــه...

بعـد از انتشـار تـک آهنـگِ "شـوخـی" ایـن بـار افـرادیکـه هیـچ ربطـی بـه اون بحثـا نـداشتنـد،

پـوستـرِ آهنـگُ نشـون میـدادنـدو میگفتنـد کِ مگـه میشـه آدم سـریـع چـاق شـه؟

بـه نظـرِ اونهـا کمـی فـرزاد چـاق شُـده بـود کِ صحبتشـون بـه نظـرِ خیلیـا مسخـره بـود:امـا صُحبـتِ اونهـا در حقیقـت بـه یـه بحـثِ دیگـه تبـدیـل شُـد.

بـه نظـر خیلیـا منظـورِ اونهـا در حقیقـت ایـن بـوده:

فـرزاد بـاشگـاه میـرفـت.پـس بـایـد هیکـلِ درشتـی داشتـه بـاشـه.

امـا چـرا در بعضـی عکسهـا هیکلـی،و در بعضـی عکسهـا لـاغـر بـود؟تقـریبـا میشـه گُفـت فـرزاد فقـط تـوی سـومیـن فیلمـش،یعنـی

"سگهـای پـوشـالـی"محصـول سـال 90 و تیـزر و

مـوزیـک ویـدیـوهـای مـربـوط بـه آلبـوم " شلیـک " یعنـی " بیـا بیـا " و " یـه زن "

هیکلـش اینقـدر ورزیـده بـوده و در بقیـه جـاهـا اینجـوری دیـده نشُـده.[میتـونیـن روش کلیـک کُنیـن]ایـن یکـی از کنسـرتهـای سـال 90 یـا 91 ه.

اگـه بخـوایـم بگیـم کِ شـایـد ورزشـو کنـار گـذاشتـه،بـایـد اینـو هـم بگیـم کِ

کسـاییکـه ورزشهـای سنگیـن میکننـد،اگـه ورزشـو کنـار بـذارنـد،چـاق میشـن.

بعضیـا میگفتـن کِ میشـه اینـو ربـط داد بـه " کنسـرتِ مـاسـک "

چـون فـرزاد بـه گفتـه ی خـودش زمـانیکـه کنسـرتِ مـاسکـو اجـرا میکـرد 98 کیلـو بـود!امـا کنسـرتِ مـاسـک در سـال 91 اجـرا شُـده و همـه ی ایـن اتفـاقـا در سـال 90 رخ داده.

فیلـم سگهـای پـوشـالـی کِ در حقیقـت قـرار بـود بـه اسـم "صفحـه ی 113 "بـاشـه،

در دی مـاه سـال 90 فیلمبـرداریـش بـه اتمـام رسیـد

ولـی در سـال 92 اکـران شُـد کِ بـه نظـر خیلیـا

بـی ربـط بـه ایـن نظـریـه ی احتمـالـیِ " گـم شُـدن یـا مـرگِ او " نیسـت.

بعـد از پـایـان قضـایـای تـابستـان 92،پُستهـای اینستـاگـرام فـرزاد ایـن بحثـا رُ تشـدیـد میکـرد.

چُـن هیکـل او تغییـرِ اسـاسـی کـرده بـود.

[در اینستـاگـرامِ خـود ایشـون پُستهـای آخـرشـون رُ ببینیـد:)]

سـومیــن دلیـل بـرای اینکــــــــه...

فـرزاد ایـده هـای محشـری بـرای کنسـرتهـاش داشـت.

مثلـا در سـال 90 کنسـرتـی بـه اسـم کنسـرتِ بـدل داشـت.

ایـن کنسـرت اینجـوری بـود کِ اولـش آهنـگِ "دوریـت"نـواختـه میشُـد و

فـرزاد روی سِـن لَـب میـزد.

و بعـد...فـرزادِ واقعـی از بیـنِ تمـاشـاچیــا بـه روی سِـن میـرف!!

بلـه..اون بـدلِ فـرزاد بـود کِ اول آهنـگُ اجـرا میکـرد.ایـن آقـا در چنـد جـای دیگـه هـم بـه اسـمِ بـدلِ فـرزاد همـراهـش حضـور داشـت.

امـا اصـولـا بـدل هیـچ هنـرمنـدی تغییـر نمیکنـه.

مگـر اینکـه سـرِ مسـائـلِ کـوچیکـی مثـه حقـوق و از ایـن حـرفـا بـه نتیجـه ای نـرسَـن.

و بـدلِ فـرزاد بـه یـه دلیـل دیگـه تغییـر کـرد...[بـدلِ جـدیـدِ او در سـال 95]

بـه نظـرِ شمـا چِ شبـاهتـی بیـنِ بـدلِ قـدیـم و جـدیـد اوسـت؟

بلـه...هیچـی.مـن فقـط میخـوام شمـا بیـنِ ایـن دونفـر یـه شبـاهـت پیـدا کُنیـن.

درستـه کِ افـرادی مثـه "کـونـراد آنـراد"بـدل لئـونـاردو دی کـاپـریـو،

در حقیقـت بـدلِ نقـشِ او در "تـایتـانیـک"ه امـا

بـدل دیگـر سلبـریتـی هـا مثـه تیلـور سـویفـت،

بـراد پیـت و...بـا هـر تغییـری کِ در صـورتشـان اتفـاق بیفتـه،

بـازهـم بـدلشـون شبیهشـونـه.

مثلـا شمـا بـا دیـدنِ "سَـم بـراون"بـدلِ بـراد پیـت،

نمیتـونیـن بگیـن کِ ایـن شبیـه بـه الـانِ

بـراده و اصلـا شبیـه قبلنـای اون نیسـت.

امـا بـا دیـدنِ بـدلِ جـدیـد فـرزاد ایـن جملـه رُ خیلیـا شنیـدن و گفتـن!

چهـارمیـن دلیــل بـرای اینکـــــه...

فـرزاد هیـچ علـاقـه ای نـداشـت بـرای گفتـن دربـاره ی زنـدگـیِ خصـوصیـش.

نهـایتـش دربـاره ی شغـلِ پـدر و مـادرش گفتـه بـود و اینکـه

یـه خـواهـر بـزرگتـر از خـودش داره.

و همـه ی مصـاحبـه هـاش بـه اینجـا ختـم میشُـد.

تقـریبـا کسـی نمیتـونسـت بفهمـه کِ اون ازدواج کـرده یـا نـه

چـون همیشـه اینجـور سُـوالـا رُ بـی جـواب

میـذاشـت.مثـل مصـاحبـه ی اون بـا یـه مجلـه:[کلیـک کُنیـد.]فـرزاد اصـالتـا اردبیلیـه و بـایـد گُفـت کِ تُـرکهـا خیلـی روی زنهـاشـون غیـرت دارَن.

مخصـوصـا اردبیلیـا.

میشـه نتیجـه گـرفـت کِ فـرزاد هـم اینجـوریـه.

چُـن همـونجـور کِ مـی بینیـد دربـاره ی مـادرش چیـزی نمیگـه.

و خُ...دلیلـی نـداره بگـه!

وَ شـایـد بـرای همیـن هـم چیـزی دربـاره ی همسـرش نگفتـه.

ولـی خیلیـا بـه ایـن نتیجـه رسیـده بـودَن کِ اون اصـن ازدواج نکـرده!

امـا اگـه ازدواج نکـرده پـس چـرا اینجـور بـه سُـوالـا جـواب میـده؟

خیلیـا گفتـه بـودن کِ او در بـرنـامـه ی نـوروزی سـال 90 گفتـه کِ ازدواج کـرده.

پَـس چـرا جـوری رفتـار میکـرد کِ انگـار اصلـا دربـاره ی ایـن قضیـه چیـزی میـدونـه؟

بهمـن سـال 92،آلبـومِ شخصـی بـالـاخـره منتشـر شُـد.

و اونجـا بـرای اولیـن بـار آدمِ جـدیـدی بـه اسـم فـرزاد فـرزیـن دیـده شُـد!!!

پُشـتِ آلبـوم شلیـک،فـرزاد فقـط از "خـانـواده ی عزیــزش" تشکـر کـرد.

امـا پُشـتِ آلبـوم شخصـی،او از " خـانـواده ی عزیـزش و همسـر نـازنینـش " تشکـر کـرد!

در حـالیکـه اگـر واقعـا در اون بـرنـامـه ی نـوروزی گفتـه بـود

کِ ازدواج کـرده،دیگـه دلیلـی وجـود نـداشـت

کِ بخـواد از همـه ازدواج کـردنشـو پنهـون کنـــه!

فـرزاد آدمـی بـود کِ بـه سختـی دربـاره ی زنـدگیـش حـرف میـزد

و بـااینکـه آدمِ بـانشـاطـی بـود امـا

بـه قـولِ خـودش،خیلـی چیـزا خـطِ قـرمـزش بـودنـد

و مسـائـلِ خصـوصیـشُ نمـی گُـف و از ایـن لحـاظ

تـو دار بـود.

امـا بـه کُـل سـال 92،فـرزاد،یـه فـرزاد فـرزیـنِ دیگـه شـده بـود.[ تغییـر را احسـاس کنیـد :) ]

او در ایـن مجلـه کِ ویـژه نـامـه ی نـوروز 93 بـود،بـا آب و تـاب دربـاره ی ازدواجـش گُفـت و

اونـو بهتـریـن اتفـاقِ زنـدگیـش بیـان کـرد!!

(خیلـی گشتـم امـا نشـد متنشـو پیـدا کنـم)

مثـه اینکـه خیلـی دیـر عمـل کـرده بـود چُـن اون سـال 89-90 ازدواج کـرده بـود:|


سـال 89 بـا فـرزاد یـه مُصـاحبـه ی صـوتـی شُـد کِ در اون،مجـری از فـرزاد میپُـرسـه کِ

ازدواج کـردیـن و اون رد میکنـه.

مجـری ادامـه میـده کِ شـایعـه شُـده کِ شُمـا

بـاخـانـومـی بـه اسـم " شیـوا " کِ جـراح پلـاستیکـه ازدواج کـردیـن

و فـرزاد هـم بـاخنـده میگـه: نـه جـانـم !!

ولـی اسـمِ همسـرِ فـرزاد فـرزیـنِ جـدیـد " شیـوا کـاکـاخـانـی "ه.

بـه نظـر شُمـا اینهـا تصـادفیـــه؟ :)

سـال 94-95 کیـوان ملـک مُطیعـی همسـرِ فـرزاد رُ

" بیمـــار جنسیتــــــــــــــــــــــــی " خطـاب کَـرد!

چـون درهمـه ی عکسهـای فـرزاد،یـه ذره از مـو یـا نصـفِ صـورت یـا دستـاش هـس...

و از مـردی مثـه فـرزاد کِ آدمِ بـی حـاشیـه و سنگیـن و بـاوقـار و مغـرور بـود،بعیـده.

ایـن در حـالیـه کِ کیـوان از قـدیمـی تـریـن دوستهـای فـرزاد بـود

و کـارگـردانِ بـرخـی از مـوزیـک ویـدیـوهـاش

بـود (مثـل بیـا بیـا)

و بـا ایـن فـرزاد جـدیـد،همکـاری ای نـداشـت.

و احتمـالـا یـک سِـری اتفـاقـا افتـاده کِ او همچیـن رفتـاری رُ بـا فـرزاد کـرده

(بگـذریـم از اینکـه چنـدتـا عکـسِ همینجـوری بـا او انـداختـه.)

پنجمیــن دلیــــــــــــل بـرای اینکــه...

"مُحســن یگـانـه" و فـرزاد دوستهـای قـدیمـی بـودنـد.

از زمـانیکـه کِ هـردوشـون تقـریبـا معـروف شُـده بـودنـد،بـاهـم رفـاقـت داشتنـد.

حتـی یـه کنسـرت بـاهـم اجـرا کـردنـد...هـرچنـد کِ سبکشـون فـرق میکـرد.امـا در سـالِ 90،پـس از انتشـار آلبـوم شلیـک،

محسـن بـا لحنـی کِ بـی احتـرامـیِ زیـادی تـوش مـوج میـزد،

در سـایـت مـوسیقـی مـا فـرزاد رُ

بـه کپـی کننـده از آهنـگ "سکـوت" متهـم کـرد.

او ادعـا میکـرد کِ آهنـگِ "دوریـت" از سُکـوت کـاور شُـده.

ایـن اقـدامِ او،واکنشهـای منفـی از سـویِ هـوادارای فـرزاد داشـت.

در حـالـی کِ فـرزاد تـرجیـح داد سکـوت کنـه.

محسـن بـا ایـن کـارش،دوستـیِ دیـرینـه شـون رُ خـراب کـرد...

پـس از ایـن اقـدام،فـرزاد بـه نظـرِ مـن بهتـریـن واکنـش رُ دربـاره ی

ایـن قضیـه تـو مصـاحبـه هـاش انجـام داد:

[بـا دقـت مطـالعـه کنیـد تـا بتـونیـد بـه طـرزِ تفکـرِ فـرزاد دسـت بیـابیـد.]

محسـن یگـانـه بـا ایـن کـارش بـاعـث شُـده بـود بسیـاری از رفتـار فـرزاد خـوششـون بیـاد.

بـه عنـوانِ مثـال،مـن کِ خـودمـم اون زمـانهـا تـازه بـا فـرزاد آشنـا شُـده بـودَم،

بـه ایـن فکـر بیفتـم کِ فـرزاد فـارغ از کـارشُ صِـداش،آدمِ قـابـل احتـرامیـه :)[او در بـرنـامـه ی خـوشـا شیـراز هـم زمـانیکـه علـی ضیـا ازش میپـرسـه

آشتـی میکنـی بـا محسـن؟

او (ردیـف چـپ اولیـن عکـس از بـالـا زمـانیـه کِ داره

بـه ایـن سـوال جـواب میـده و اول ایـن قیـافـه رُ بـه خـودش میگیـره.)

بـا یـه چهـره ای میگـه ایـن اتفـاقـا گـذراسـت و

بـه هـرحـال مـالِ یـه بـرهـه ای از زمـانـه و بـا کمـکِ بهـاره رهنمـا

سعـی کـرد ایـن قضیـه رُ بپیچـونـه!!!(فیلمـش مثـه بسیـاری از اطلـاعـاتـم پـاک شُـد

 وگـرنـه خـوب میشُـد اگـه میـدیـدیـد.)]

امـا چطـور ممکنـه آدمـی مثـه فـرزاد کِ خیلـی تـوی ایـن جـور روابـط مغـروره

و ایـن جـور و بـا ایـن لحـن کِ

انگـار داره انـواع و اقسـام بـی احتـرامـی هـا رُ بـه محسـن و بـه صـورت

غیـر مستقیـم میگـه و همینطـور محسـن

کِ جـوری رفتـار میکـرد انگـار حـق بـا اونـه،دوبـاره بـه هـم بـرگـردن؟!ایـن عکـس در اینستـاگـرامِ فـرزاد پُسـت شُـده بـود و البتـه مـن نتـونستـم

تـوی صفحـه ی اون پیـداش کنـم

تـا حـداقـل کپشنشـو بخـونـم.

اصـولـا روابـطِ حـاشیـه سـازی مثـه دوستـی اونهـا وسپـس قطـع رابطشـون،

دیگـه درسـت نمیشَـن.

یـا بـایـد محسـن عـذرخـواهـی کـرده بـاشـه یـا فـرزاد کِ اصلـا از هـردوشـون بعیـده!!

تئـوری میگـه کِ ایـن فـرزادِ جـدیـده و دیگـه نیـازی نیـس بخـواد

مثـه اون آدمِ قبلـی بـاشـه پـس

ایـن بـار یـه دوستـیِ جـدیـد بیـنِ اونـو محسـن شکـل گـرفتـه.

مثـه اینکـه دوبـرادر دوقلـو بـاشـن و یکیشـون بـا محسـن

مشکـل داشتـه بـاشـه ولـی اون یکـی کِ

اصلـا مشکلـی نـداره...!

ششمیـــن دلیــــل بـرای اینکــــــــــــه...

فـرزاد آدمِ مغـروری بـود.بـه زور میشُـد دربـاره ی اعتقـاداتـش بگـه.

وقتـی هـم دربـاره ی اعتقـاداتـش حـرف میـزد،جـوری میگـف کِ تُ هـم مجبـور شـی قبـول کُنـی!

او بـه همـراه جمعـی از خـواننـدگـان مـاننـد

محسـن چـاوشـی،شهـاب رمضـان،فـریـدون آسـرایـی،بهنـام صفـوی،

شـاهـد صـادق پـور و مهـدی یغمـایـی،در سـال 90 آلبـومـی بـه اسـم دلصـدا منتشـر کـردنـد.

قطعـه هـای ایـن آلبـوم بـرای ادای احتـرام بـه شهیـدان بـود.

فـرزاد حتـی تـوی تیـزر ایـن آلبـوم نهـایـت حـرفـی کِ زده بـود،

ایـن بـود کِ امیـدواره کِ جـوونـای همسـنِ او

یـا کمتـر از اون بتـونـن بـه اون ارزشهـای شهـدا دسـت پیـدا کنـن و

بـدونـن اونهـا کـی بـودن.

ولـی در فـروردیـن سـال 95 (احتمـالـا)او سفـری بـه خـوزستـان داشـت

تـا در یـادمـان شهـدای والفجـر 8

حضـور پیـدا کنـه!(اصـولـا افـرادی مثـه محمـد گلـریـز و

خـواننـده هـایـی کِ تـوی کـارِ حمـاسـی هستنـد از

اینکـارا میکننـد.نـه کسـی مثـه فـرزاد کِ خـودش میگفـت

بسیـاری از کـارهـایـی کِ خـواننـده هـا میکننـد،

چـاپلـوسیـه تـا بتـونـن مجـوز بگیـرن!)درستـه کِ شُهـدای حـرم واقعـا بـایـد احتـرام بهشـون گـذاشـت.

اونهـا واقعـا آدمهـای عـادی نیستنـد.

چـون میتـونـن راحـت از جـونشـون بگـذرنـد و قـابـل احتـرام هستنـد.

امـا هـوادارای قـدیمـیِ فـرزاد بـه راحتـی میتـونـن

بفهمنـد کِ ایـن حـرفـا از فـرزاد بعیـده.

قـدیمهـا هـرکسـی کِ حتـی از فـرزاد متنفـر بـود،

سعـی میکـرد جـوری صحبـت نکنـه کِ

تشـویـش ایجـاد شـه.

وقتـی ایـن خبـر منتشـر شُـد،فقـط نظـراتِ زشـت بـود کِ نـوشتـه میشُـد.

مخـاطبـا اونجـوری رفتـار میکـردن بـا ایـن خبـر انگـار امیـر تتلـو رفتـه خـوزستـان!! :|

تئـوری میگـه فـرزاد واقعـی نیـازی نـداشـت کِ

چـاپلـوسـی کنـه و حتـی اگـه از یـادهـا هـم بـره،

اینکـارو نمیکنــه.

ولـی ایـن فـرزاد جـدیـد،بـرای محکــــــم کـردنِ میـخ خـودش،

بـایـد گـاهـی از اینکـــارا بکنـــه!

(خـواهشـا از عقلتـون بـرای بـررسـی ایـن اتفـاقـا استفـاده کنیـد.)

هفتمیـــــــــن دلیـــل بـرای اینکـــــــه...

فـرزاد تـوی سـه فیلـم سینمـایـی بـازی کـرده بـود.

اولیـش،پسـرانِ آجـری بـود کِ میشـه گفـت اولیـن فیلـم پـوریـا پـورسُـرخ هـم بـود.

بـه گفتـه ی خـودِ فـرزاد ضعیـف بـود.

فیلـم دوم،کنسـرت روی آب بـود کِ محصـولِ سـال 88 بـود.

فـرزاد از ایـن فیلـم هـم راضـی نبـود.

میگفـت کِ او اصلـا نـدیـده چطـور گـریمـش کـردنـد و

وقتـی فیلـم رو مـی دیـدی،احسـاس میکـردی

کِ یـه گـریـم زنـانـه روی صـورتـِ اونـــه!فیلـم سـومِ او،ســـگ هـای پـوشـالـی محصـول سـال 90 بـود کِ

خـودش قبـل از اکـران کـاملـا راضـی بـود

(اکـران سـال 92 بـود و تئـوری اگـه درسـت بـاشـه،

فـرزاد اون زمـان وجـود نـداشـت کِ بخـواد زمـانِ

اکـران حضـور داشتـه بـاشـه!)

بـار دیگـه بـه ایـن صفحـه از مجلـه ی یکشنبـه نگـاهـی بینـدازیـم و

اینبـار ستـون چـپ کِ

دربـاره ی کـارنـامـه ی بـازیگـریـش صحبـت میکنـه دقـت کنیـم:[حتـی صحبـت او دربـاره ی وضعیـت تـاهلـش هـم جـالبـه.]اگـه همـانطـور کِ گفتـم بـادقـت مصـاحبـه هـای او را مطـالعـه کـرده بـاشیـن،

دلیـل نـارضـایتـیِ او،بخـاطـر ایـن بـود کِ

تـوی دوتـافیلـم قبلیـش،نقـشِ خـودش رو داشـت.اینکـه یـه خـواننـده س.

بـه نظـر فـرزاد او بـازیگـری نمیکـرده.خـودش بـوده و او ایـن رو نمیخـواسـت.

بـرای همیـن تـوی فیلـم سگهـای پـوشـالـی بـازی کـرد.

او نقـشِ صـاحـب کـافـی شـاپیـو داشـت کِ بـرای خـواهـرش یـه سـری اتفـاقـایـی میفتـه.

ایـن فیلـم بسیـار فیلـم جـالبیـه و محبـوب منـه.

و بـه نظـرم بـایـد اسـم ژانـر تـرسنـاک رو بـرای اون انتخـاب کـرد.امـا چطـور اون میتـونـه در سـریـال "عـاشقـانـه هـا" بـازی کنــه؟!

اون کِ میگفـت از بـازی کـردن در نقـش خـواننـده خـوشـش نمیـاد.

پـس چـرا دقیقـا در نقـش خـودش،

یعنـی فـرزاد فـرزیـن و حتالـا یکـی کِ شبیـه اونـه بـازی کـرده؟!!!!

سـریـالـی کِ منتقـدان اظهـار داشتنـد بـود و نبـود فـرزاد فـرزیـن

آسیبـی بـه ایـن سـریـال نمیـزد

و فقـط بـرای فـروش اون حضـور داشتـه.

در حـالیکـه نقـدهـای سگهـای پـوشـالـی مثبـت تـر بـود!!

تئـوری میگـه ایـن فـرزاد جـدیـد بـایـد دیـده شـه! بـرای همیـن هـرکـاری میکنـه :)

هشتمیــن دلیــل بـرای اینکـــــه...

فـرزاد،دو آلبـوم بـه نـام "تعقیـب" و "تهـدیـد" داشـت کِ تـوی اینتـرنـت و غیـرقـانـونـی

و احتمـالـا سـال 82 منتشـر شُـدنـد.

در آلبـوم تهـدیـد،او یـه قطعـه ای داشـت کِ خیلیــا از اون تـرانـه هـوادارش شـدنـد.

اون تـرانـه ی "زنـدونِ دل" کِ اثـرِ مـانـدگـاری از

فـریـدون فـروغـی س رو بـازخـوانـی کـرد و بـااسـم

"تـو مـی دونـی"در آلبـوم منتشـر کـرد.

صِـدای او فـوق العـاده شبیـه فـریـدون فـروغـی بـود و 99% اول کِ ایـن آهنـگُ میشنیـدن،

فکـر میکـردن خـودشـه.عینـا چنـد نفـرشـونُ دیـدم!!

حتـی مـادر مـن هـم کِ فـریـدون رو دوسـت میـداشـت

اول اشتبـاه کـرد!پـس دلیلـی نـداره اون سـال 92 همچیـن چیـزی رو اعلـام کنـه...

چـون هـرچـی بـاشـه بـایـد علـاقـه بـه یـه خـواننـده بـاشـه کِ

بخـوای تـرانـه شُ بـازخـوانـی کُنـی.

چـون تـرانـه ای کِ بـازخـوانـی شُـد بسیـار زیبـاس ولـی عملـا متـنِ خـاصـی نـداره.

فقـط یـه تـرانـه ی عـاشقـانـه س.

و وقتـی کِ شبـاهـت صـدای او بـه فـریـدون فـروغـی بـاعـث معـروفیتـش شـد،

فکـرنکنـم بـایـد 10 سـال بعـدش همچیـن صحبتـی کنـه.

نهمیــــن دلیـل بـرای اینکـــــــــــه...

یـک دهـه کـار کـردن آدمُ تقـریبـا حـرفـه ای میکنـه.

مگـر اینکـه دلیـل دیگـه ای بـاشـه کِ بخـواد دیگـه بـا

دوسـتِ صمیمیـش! و کسـی کِ بهـش کمـک کـرده

کـار نکنـه...

و همـه ی ایـن اتفـاقـا سـال 92...

تـازه از سـال 92 تـا بـدیـن لحظـه،

یعنـی دقیقـا زمـانیکـه حـدس زده میشـه فـرزاد واقعـی دیگـه وجـود نـداره،

رادیـو هـم آهنگهـای فـرزاد رو پخـش نمیکنـه.

احتمـالـا اونهـا اولیـن کسـانـی بـودنـد کِ ایـن تئـوری رو بـاور کـردنـد...

حـالــا تـوضیـــح تئــــوری :

آدمـی مثـه فـرزاد فـرزیـن کِ سعـی میکنـه تـوی

خیلـی مسـائـل دخـالـت نکنـه،واسـش شهـرت مهـم نیـس.

چـون خیلیـا دنبـال خبـرسـازی هستـن.

درحـالیکـه اون اینطـور نبـوده و تـا سـال 90 و 91 خیلیـا بـه روز میشنـاختنـش.

وَ خُـب دلیلـی وجـود نـداره کِ یهـو در ایـن چنـد سـالـه،

همـه جـا بـاشـه و دیـده شـه.

کسـی مثـه فـرزاد فـرزیـن دوسـت داره خـاص بـاشـه.

نـه اینکـه همـه دوسـش داشتـه بـاشـن.

پـس فـاصلـه ی زیـادی از آلبـوم شلیـکِ او تـا شـش وجـود داره.

در پُستهـای بعـدی حتمـا بیشتـر دربـاره ی "تئــوری تـوطئــه"تـوضیـح خـواهـم داد

چـون خیلـی نمیشـه

اینجـا تـوضیـح داد...

فقـط تـرجیــح میـدم اینجـا یـه مختصـری دربـاره کلــون بگـم.

کلــون یـه نمـونـه بیـولـوژیکـــی یـه مـوجـود زنـده س.البتـه بـا یـه سـری تغییـرات.

مثلـا بـه جـای اینکـه یـه سـگِ جـدیـد از طـریـق جفـت گیـری متـولـد کننـد،

ژنهـای یکـی از سگهـا رو میگیـرنـو خـودشـون یکـی درسـت میکننـد.

ایـن یـه علمــه و اصلـا هـم طبیعـی و راحـت نیـس.

در بسیـــاری از کشـورهـا،کسـی کِ بـراشـون منفعـت داشتـه بـاشـه،

یـه کلـون ازش درسـت میکنـن...


موضوعات: FARZAD FARZIN ،
[ 1397/01/2 ] [ 10:52 ] [ [ TNT ] ] [ CM () ]