تبلیغات
Scαяу Ƭнєσяιєѕ - [~CIAO~]

Scαяу Ƭнєσяιєѕ

[~CIAO~]
1396/09/29 × 09:35   
اَفرادیکهــ میشنآسیمــ،

سلبـریتیـــ هـا،هنــرمنـدانِ محبـوبمـون و هَـرکَســِ دیگهـــ،

همشـون مثــه آیسبــرگهــای بـزرگَــن کِ

نصـفِ بیشتـَرشـون،زیـرِ آبهــ.

و مـا فقـط قسمـتِ کـوچیکشـونُ مـی بینیـــم...


هـَرکسـی یــه تئـوری دآره.

یعنـی یـه چیـزی پُشـتِ صـورتشــ پنهـان کـرده

~[ تئــوریِ تــوطئــــــه ]~
...