تبلیغات
I . C . U - Nᴇᴡ Pᴏʟʟ | 2

I . C . U - Nᴇᴡ Pᴏʟʟ | 2

Nᴇᴡ Pᴏʟʟ | 2
Nᴇᴡ,Pᴏʟʟ,|,2,

Nᴇᴡ Pᴏʟʟ | 2بـا یـه نظـرسنجـیِ دیگـــه اومـدم :)

اگـه ازش استقبـال کُنیـد واقعــا خـوشحـال میشَـم.

بـریــد ادامــــــــــــــــــــــــــــــــه

نظـرسنجـیِ مـا،دربـاره ی یـه بـرنـامـه و مجلـه س!

مـن تـوی گُـزینــه هـا اسـمِ تمـامِ کـاراکتـرای اصلـیِ داستـان بـه جُـز اولیـویـا رُ نـوشتـم.

قـراره کِ یـه بـرنـامـه ای بسـازیـم مثـلِ بـرنـامـه هـا و شـوهـای تلـویـزیـونـی.

یعنـی چـی؟شُمـا بـه اون کـاراکتـری کِ خیلـی دوسـش داریـن رای مـی دیـن،بعـد تـوی

اون بـرنـامـه کِ تـوی وب اجـرا میشـه ازش دعـوت میکُنیـم(بـازیگــرش) و ازش هـرسوالـی کِ

داریـنُ مـی پُـرسیـــم(لطفـا پـایـه بـاشیـد نگیـد چـه مسخـره و از ایـن حـرفـا.اینـا تـوی دنیـای

رول پلـی درهمـه جـای دنیـا انجـام میشـه.حتـی تـو ایـران)

حـالـا قضیـه ی مجلـه چیـه.

کـاراکتـری کِ بیشتـریـن رای رُ بیـاره بـه بـرنـامـه دعـوت میشـه و نفـرِ دومـم عکسـش تـوی مجلـه ی

رسمـیِ مَـن چــاپ میشــه.مطــالـبِ مجلـه هـم بیشتـر دربـاره ی بیـوگـرافـیِ او

و شـات هـا و عکسـایِ اونـه.

مجلـه و بـرنـامـه هـم بعـد از اتمـامِ ایـن فصـل نشـون داده میشــه و

نتــایجشـم بهتـون نشـون داده نمیشـه! چـون سـوپـرایـزه.

کـانــال و صفحـه ی اینستـاگـرام هـم واسـه مجلـه زدَم.بهتـون میگـم بعـدا.

پـس حتمـا رای بـدیـن :)

•جـوزپـه جـزوِ گـزینـه هـا نیسـت!دلیلـی نـداره کِ امیـرتتلــو بخـواد بـاشـه :|

•اگـه از یکـی از ایـن دو مـورد استقبـال نشـه،دیگـه اجـراش نمیکنـم.

•لطفـا خـودتـون...نکنیـد!

[ 1396/05/11 ] [ 12:51 ] [ .Olι.A. ] [ :'| () ]

Sᴏɴɢs Dᴀɪʟʏ