تبلیغات
I . C . U - Nᴇᴡ Pᴏʟʟ | 1

I . C . U - Nᴇᴡ Pᴏʟʟ | 1

Nᴇᴡ Pᴏʟʟ | 1
Nᴇᴡ,Pᴏʟʟ,|,1,

Nᴇᴡ Pᴏʟʟ | 1
سَلـــام بکــــس.

میـدونــم معنــیِ عکسـایِ بـالــا رُ نمیـدونیــد.

امـا نظـرسنجـیِ وبمـون بـه اینـا مـربـوطـه.

انتخـابِ هـرگـزینـه،میتـونـه نگـرش و تصـورِ شُمـا رُ در مـوردِ

هـریـک از آدمهـای تـوی تصـاویـر عـوض کُنــه.

جـزییـاتِ بیشتـر + گُـزینـه هـا

در ادامــه.

حتمــا عکسـا رُ بـزرگ کُنیـد(روشـون کلیـک کنیـد)

همینجـوری عملـا نمیفهمیـد.

_______________________________________________________________

خـب دوبـاره سلــام.

مـن میخـوام یـه نظــرسنجـی بـذارم دربـاره ی افـرادِ تـوی عکـس.

قبـل از هـرچیـزی،بـایـد دربـاره ی تئـوری بـدونیـد.

تئـوری چیـــه؟

تئـوری یـا معـادلِ عـربیـش نظـریـه یـه فـرضیـه ی ثـابـت شُـده از

چیـزایـی هـس کِ دربـارشـون تحقیـق میکنیــم.

احتمـالـا تـوی علـوم دربـاره ش خـونـدیـد [ دوره ی مـا کِ بـود.اگـه هـم نـداشتیـن مهـم نیـس ]

حـالـا چِ ربطـی بـه افـرادِ بـالـا داره،الـان میگـم.

بیشتـرِ اتفـاقـاتِ دور و بـرِمـون یـه تئـوری داره.

تئـوری هـا فقـط نبـایـد دربـاره ی علـم و ایـن چیـزا بـاشـه.

مثلـا اهـرام مصـر یـه تئـوری داره.

تئـوریـش اینـه کِ بعضیـا معتقـدن کِ آدم فضـایـی هـا اونُ سـاختـن!

درستـه کِ مـا گُفتیـم تئـوری،فـرضیـه ی ثـابـت شُـدس امـا بعضـی تئـوری هـا

مشکـوکـن و بعضیـا هـم مثـه عقیـده میمـونـن.بعضیـا بـاور میکنـن بعضـی دیگـه هـم نَ.

ولـی چیـزی کِ درمـوردِ همـه ی تئـوریـا مشتـرکـه،اینـه کِ همـه ی تئـوری هـا

بـا مـدرک ارائــه میشـــن!

اُصـولـا هـم ایـن تئـوری هـا رُ افـرادِ متفکـر و روشنفکـر ارائـه میـدن.

قضیـه ی عکـس هــا:

همـه ی افـرادی کِ میشنـاسیـم چِ هنـرمنـدا ( سلبـریتـی هـا ) و چِ آدمهـایِ عـادی

یـه تئـوری دارن.

آره..همشـون..حتـی شُمـا.

امـا تئـوریِ سلبـریتـی هـا فـرق میکنـه.

بعضـی سلبـریتـی هـا تـوسـطِ دستهـای پُشـتِ پـرده روی کـار اومـدن.

حتـی اونـایـی کِ مـا فکـرمیکنیـم خِیلـی پـاکـــن.

زنـدگـیِ خصـوصـیِ سلبـریتیــا خیلـی مخـوفتـر از اونیـه کِ بـه نظـر میـرسـه.

چِ تـوی ایـران چِ خــارج.

حـالــا میخـوام دربـاره ی عکسهـا بگـم.

فکـرکنـم نهـایـت،شُمـا آوریـل لـویــن و فـرزاد فـرزیـن رُ تـوی ایـن عکسهـا میشنـاسیـن

و شـایـدم بعضیــا تـارکــان و هیـت لجـر رُ

و فکـرکنـم اصلـا کسـی تـراویـس فیمـل و بـرانـدون لـی رُ نشنـاسـه.

بـه هـرحـال.

همـه ی افـرادِ ایـن عکـس یـه تئـوریِ وحشتنـاک و خـوفنــاک دارن!

بعضـی مثـه تـارکــان | Tarkan و تـراویــس فیمـــل | Travis Fimmel تئـوریشـون تقـریبــا مشکـوک

ولــی غیـرمهـم جلـوه میکنـه و بعضـی تئـوری هـا مثـه آوریـل | Avril و فـرزاد فـرزیـن | Farzad Farzin

خیلـی میتـونـه روی تصـوراتتـون تـاثیـر بـذاره.


حـالـا بـا نظـرسنجـی ای کِ میـذارم،شُمـا میتـونیـد اون تئـوری ای کِ میخـوایـن

دربـاره ش بـدونیـد رُ انتخـاب کُنیـد تـا

پـس از پـایـانِ فصـل اول ( کـروز بـانـد ) تئـوریـشُ بـذارم.

• تمـامِ تئـوری هـا،بـا مـدرک و تـوسـطِ تحقیقـاتِ مـن و چنـد تـن از دوستـانِ

نِتیــم ارائـه میشــه.

بعضـی تئـوری هـا هـم اونقـدر مـوثقـه کِ شُمـا میتـونیـد تـوی گـوگـل سـرچ کنیـد.
حـالـا گـزینـه هـا رُ اعلـام میکنـم و یکــم دربـاره ش میگـم تـا هـرکـدوم رُ کِ خـواستیـن

انتخـاب کنیـد.

البتــه تـوصیـه ی مـن اینـه کِ اول اونـاییـو کِ میشنـاسیـن انتخـاب کنیـد.

امـا هـرچـی کِ خـودتـون دوسـت داریـد.

گـزینـه هـا:

♥ - فــرزاد فــرزیــن | Farzad Farzin


همـونطـور کِ تـوی عکـس میبینیـد،اون مُهـری روی عکـس خـورده نشـون میـده کِ

تئـوریـش،مـرگشــه!

یعنـی ایـن تئـوریـش،ثـابـت میکنـه کِ فـرزاد فـرزیـن مُـرده

( کسـی کِ بـه جـاشـه رُ هـم معـرفـی میکنــه )

ایـن تئـوری،مـدارکـش تقـریبـا نـاقصـه امـا تنهـا کسـانـی میتـونـن ایـن تئـوری رُ

بفهمـن کِ از سـالِ 80 هـوادارش بـودن یـا خیلـی خـوب میشنـاسنـش.

مـدارکـی کِ ازش هسـت بیشتـر تـوسـطِ مصـاحبـه هـای خـودش بـه دسـت اومـده.

[ مَـن خـودم نَ رد میکنـم نَ قبـول.امـا احسـاس میکنـم خیلـی درستــه. ]

ایـن تئـوری،تنهـا تئـوریِ ایـرانیــه البتـه تـا الـان.

سـالِ 93 یـه کمپیـنِ تحقیقـاتـی دربـاره ی او تشکیـل شـده بـود.

( خـودمـم نمیـدونـم.فکـرکنـم چـرتـه امـا جـزوِ گـزینـه هـای تحقیقـاتِ مـا بـود )

- آوریــل لَـویــن | Avril Lavinge

روی عکـسِ او هـم نـوشتـه،مـرگ.

ایـن تئــوری جهـانیـه و تـوسـطِ خـارجـی هـا مطـرح شُـده.

مـدارکـش اونقـدر زیـاده کِ همـه ایـن عقیـده رُ دارن کِ اون مُـرده.

اگـه بـه ایـن گـزینـه رای بـدیـن،بیشتـر تـوضیـح میـدم.

- بـرانــدون لــــی | Brandon Lee

کمتـر کسـی اونُ میشنـاسـه.

اون پسـرِ بـروس لـیِ بـزرگــه.دیگـه بـابـاشُ میشنـاسیـن احتمـالـا :|

تئـوریِ اون اصلـا چیـزِ خـاصـی نیـس چُـن اون واقعـا مُـرده و همـه میـدونـن.

امـا مـرگـش یکـم مشکـوکـه.

( تـوصیـه ی مـن اینـه کِ بـه ایـن گـزینـه رای نـدیـن چُـن سـوپـرایـزه! )

- تـارکــان | Tarkan

احتمـالـا میشنـاسینـش.اگـه انتخـابـش کنیـن بیشتـرهـم میگـم.

همـونجـور کِ روی عکـس نـوشتـه،تغییـراتِ چهـره شـه.

بـه نظـر تئـوریِ مسخـره ای میـاد امـا ایـن و تئـوریِ بعـدی،یکـم مشکـوکـن.

یعنـی چیـزِ خـاصـی نمیفهمیـن آخـرش چُـن هیـچ مـدرکـی نیـس کِ ثـابـت کنـه

ایـن آدم از اول تـارکـان بـوده یـا بـراثـرِ اتفـاقـاتـی آدمِ دیگـه ای جـایِ اونُ گـرفتــه.

بـه هـرحـال ایـن تئـوری هـا ممکنـه زمـانیکـه ارائـه شـه خیلـی چیـزا رُ روشـن کنـه.

♥ - تــراویــس فیمــل | Travis Fimmel

در سطـحِ جهـانـی،اون فقـط یـه تئـوری داره امـا مـن و دوستـانـم یـه تئـوریِ

مشکـوک تـری ازش پیـدا کـردیـم.

تئـوریِ جهـانیـش،تغییـرِ رنـگِ چشمـاش تـوی یکـی از سـریـال هـاشـه کِ

بـه نظـر مهـم نمیـاد امـا اگـه تحقیقـاتمـون رُ بیشتـر کنیـم ممکنـه کِ بـه یـه چیـزِ

مخـوفـی بـرسیــم کِ یـه تئـوریِ مهـم پُشتشـه.( امیـدوارم گیـج نشـده بـاشیـن )

تئـوری ای کِ مـا فهمیـدیـم،مثـه تئـوریِ قبلـی،تغییـراتِ صـورتشـه.

امـا ایـن درجـاتـش شـدیـد تـره.

چُـن پـس از پخـشِ یـه سـریـال از ایـن بـازیگـر،او بـه کُلـی تغییـر کـرد!

( میتـونیـن بـه اینـم رای بـدیـن )

♥ - هیــت لجــــــــــر | Heath Ledger

دوتـا تئـوریِ اول،ثـابـت میکنـه کِ اون افـراد مُـردن امـا اینجـا یـه تئـوری هـس

کِ ثـابـت میکنـه هیـت لجـر،بـازیگـری کِ آخـریـن فیلمـش میتـونـه راهِ زنـدگیتـون رُ تغییـر بـده،

زنـده س.

احتمـالـا نمیشنـاسیـدش.

اعلـام شُـده بـود کِ هیـت لجـر مُـرده امـا مـرگِ او مشکـوکـه و اونقـدر عجیبـه کِ

خیلیــا مـدارکـی پیـدا کـردن کِ نشـون میـده اصلـا نمُـرده.

( تـوصیـه ی مـن اینـه کِ بـه ایـن گـزینـه رای نـدیـن چُـن سـوپـرایـزه! )


اینـم گـزینـه هـا.

مـن از ایـن تئـوری هـا زیـاد دارم.

دربـاره ی بیشتـرِ سلبـریتیــا.

امـا تـرجیـح دادم اول تئـوریِ افـرادِ رُمـان رُ واستـون بگــم.

همـه ی افـرادِ تـوی عکـس،در رُمـان حضـور دارنـد.

+ تـارکـان و تـراویـس فیمـل،در سیـزنِ بعـدی وارد میشـن.


پـس رای یـادتـون نــره :) بــای بــای.

[ 1396/03/20 ] [ 09:42 ] [ .Olι.A. ] [ ᶜᴹˢ () ]

Sᴏɴɢs Dᴀɪʟʏ