تبلیغات
I . C . U - |Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|16

I . C . U - |Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|16

|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|16
|Iʟ,Cʀᴜᴢ,Bᴀɴᴅᴀ|16,

|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|16

تـازه اَلـان ڪِ حَـرفِ رَفتــن رو لَبتـــہ

قَـدرِ اون لَحظــہ هـا رُ فَهمیـدَم

[ سُهیـلِ جـامـے - مَـردِ نُقـره اے ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

#7

مـاسکـی کِ گُـروهِ کـروز بـه صـورتِشـون میـزننـد،بـرگـرفتـه از مـاسکهـایِ

فیلـمِ تـرسنـاکِ " You're Next " مـی بـاشَـد.

•خـودَم هنـوز فیلمـشُ نـدیـدَم ولـی بهـ نظـرَم خـوب میـاد.

+

بَنــا بَـــر یـه سِــری تعــوری هـای خـارجـی و همینطــور تحقیقــاتِ

یکیــ از دوستــام،

فکـر کُنَــم دو تــا شخصیــتِ ایـن دآستــان،مُـــردَن !! آدَم احســاسِ شکستــ میکُنـه!

:\عَکـس بـالـا =

جـوزپـه و دوستـانـش،زَمـانیکـه کمـی بچـه تَـر بـودنـد،[ 15 سـالگـی ]

بـا بـه دسـت گـرفتـنِ اسلحـه هـایِ پلـاستیکـی،مَـردُم آزاری میکـردنـد.
________________________________________________________________________

تـا نگـاهـی بـه خـود کـردنـد،دیـدنـد جلـویِ دَرِ اُتـآقَنـد.

اتـزیـو،دستگیـره ی دَر رُ گـرفـت و آروم گُفـت:ایـن دَر قُفلـه.

امـا در کمـالِ نـابـاوَریِ اتـزیـو،دَر بـاز شُـد.

بـا تعجُـب بـه اون سـه نفـر نگـاه کـرد:و..ولـی تـا چَـن لحظـه پیـش وا نمیشُـد.

زاویـرو،اتـزیـو رُ اونطـرف هُـل داد و در رُ بـاز کـرد و واردِ اُتـاق شُـد.

بقیـه هـم پُشـتِ سـرش وارد شُـدنـد.

زاویـرو،نـورِ چِـراغ رُ بـه داخـلِ اُتـاق انـداخـت.

هَـر 4 نفـر بـه پیـرامـونِ اُتـاق نگـاه میکـردنـد.

میـا:چِ اُتـاق شُلـوغـی.

والتُـر سَمـتِ دَرِ شیشـه ای راهـرو رَف:هِـی زاویـرو.

زاویـر نـورِ گـوشیـشُ روی والتُـر انـداخـت:چیــه؟

والتُـر،قُفـل و زنجیـرِ درِ شیشـه ای رُ نشـون داد.

اتـزیـو:قُفلـه کـه.

والتُــر:ایـن یعنـی کِ جـوزپـه واردِ ایـن راهـرو نشُـده.

میـا بـه قُفـل،دسـت زد.

قُفلهـا،بـه نـاگـه از هـم بـاز شُـد.

میـا دستشـو کِشیـد.

زاویـر،اتـزیـو و والتُـر بـه هـم نـزدیـک شُـدنـد.

اتـزیـو لبـاشُ خیـس کـرد:نمیخـوام بتـرسـونَمتـون ولـی...

احسـاس میکُنَــم یکـی اینجـاس.یکـی کِ دیـده نمیشـه.

زاویـر بـه در نگـاه کـرد:منظـورت روحـه؟

میـا:میشـه از روح صُحبـت نکنیــد؟

والتُـر،آروم دَر رُ بـاز کـرد:نظـرتـون چیـه بـریــم تـو؟

میـا دسـتِ والتُـر رُ گـرفـت:مـن شـدیـد مُخـالفـم.

والتُـر بـه میـا نگـاه کـرد:پَ جـوزپـه چـی؟

سپـس بـه هـرسـه نگـاه کـرد:نظـرتـون چیــه همگـی بـریـم تـو؟

زاویـر:اوه نـه اصلــا حـرفشَـم نـزن.

والتُـر:چــرا میتـرسیـن؟اونجــا هیچـی نیسـت.

حتـی هـم اگـه بـاشـه،وقتـی بـاهـم بـاشیــم هیچـی مـا رُ نمیتـرسـونـه.

زاویـرو سـرشُ بـه اطـراف تکـون داد.

والتُـر بـا اخـم بـه اتـزیـو:تُ نمیــای؟

اتـزیـو سـرشُ خـارونـد:امم..میـدونـی چیـه؟مسئلــه مـن نیستَـم..مـن یـه داداشِ

کـوچیـک دارم کِ تـو خـونـه تنهــاس و میتـرسـم اتفـاقـی بـرام بیفتـه و اون...

والتُـر وسـطِ حـرفـش پـریـد:بـاشـه بـاشـه تُ خیلـی شُجـاعـی!

اتـزیـو سـرشُ پـاییـن انـداخـت.

والتُـر،بـه میـای تـرسـان نگـاه کـرد:تُ کـه از اینـا بـدتـری!

ول کُـن..خـودم تنهـایـی میـرم.

سپـس گـوشیـشُ از جیبـش درآورد و قفلـشُ بـاز کـرد.

میـا:هـی..والتُــر..اون تـو نـــرو.

والتُـر،جلـویِ در ایستـاد و درحـالیکـه پُشتـش بـه اونـا بـود:

مـن کِ دوسـتِ قـدیمیـش نیستَـم خیلـی واسـش نگـرانـم!

نمیتـونـم اینجـا وایسـم.بـایـد پیـداش کُنـم.

سپـس وارِدِ راهـرو شُـد و نـورِ گـوشـی رُ بـه دیـوارهـا میگـرفـت.

در بستـه شُـد.

زاویـر،میـا و اتـزیـو،بـه درِ شیشـه ای چسبیـدن.

میـا آروم:مـواظـبِ خـودت بـاش والتُــر.

والتُـر شنیـد و سـری تکـون داد.

او،روبـرویِ خـود،پنجـره ای دیـد کِ درهـا و کـرکـره هـاش بستـه بـود.

اتـزیـو آروم:همیشـه دلـم میخـواسـت عیـنِ او شُجـاع بـاشَـم.

امـا همیشـه تـرسـوتـر از قبـل،بـودم!

بـه پـالتـوی تنـش نگـاه کـرد:شـایـد واسِ همیـن هیچـوقـت مـادرم اینـو واسَمـ نخـریـد.

زاویـر بـه او نگـاه کـرد:چـه ربطـی داره؟تُ کِ واقعـا فکـرنمیکـردی بـا ایـن لبـاس بتـونـی

عیـنِ جنگجـوهـا از دیـوار بـالـا بـری و بـه سـربـازهـا شلیـک کُنـی و از پُشـت خنجـر بـزنـی بـه دُشمـن؟

اتـزیـو:چـرا مـن همیـن فکـرو داشتَــم!!

زاویـرو،نگـاهِ پـوکـری بـه او انـداخـت و سپـس بـه والتُـرنگـاه کـرد.

والتُـر،نـور رُ بـه دیـوارهـا انـداخـت.

میـا:چیـزِ مشکـوکـی میبینــی؟

والتُـر چـرخیـد:بـه نظــرم همـه جـای اینجـا مشکـوکـه.

هـر 4 نفـر،صِـدایـی شنیـدنـد.

مثـلِ بـال زدنِ پـرنـده ای...

میــا تـرسیـد و بـه اتـزیـو چسبیــد.

اتـزیــو:خُـدا نگـو کِ ایـن امتحـانیـه واسِ مـــن!!

والتُـر بـه بچـه هـا نگـاه کـرد:شُمـا هـم شنیـدیـن؟

هـرسـه سـرتکـون دادنـد.

والتُـر:ولـی فکـرکنـم صِـدا از اینجـا اومـد.

پـس از چـن لحظـه مکـث،صِــدایِ بـال زدن دوبـاره اومـد وایـن بـار،

بچـه هـا،پـرنـده ی سیـاهـی رُ پُشـتِ سـرِ والتُـر دیـدنـد.

میـا داد زد:وووووووالتُـــر اونجـــــــــــا رُ...

والتُـر پُشـتِ سـرشُ نگـاه کـرد و خنـدیـد:وااای یـه کلـــاغ.

زاویـرو:کلـاغ اینجـا چیکــار میکُنــه؟

کلـاغ،رویِ شـونـه ی والتُـر نشسـت.

والتُـر خـوشحـال شُـد.او همیشـه از کلـاغهـا خـوشـش میـومـد.

آروم منقـارِ کلـاغ رُ نـاز کـرد.

اتـزیـو:دس نـزن بـش کثیفــه.

سپـس میـا رُ از خـودش جُـدا کـرد.

والتُـر بـا لبخنـد:دسـت آمـوزه.بـاورتـون میشـــه؟

زاویـر:آره.خیلـی چیـزای عجیـب تـر از اینَـم فکـر کنـم ببینیــم.

والتُـر آروم کلـاغ رُ روی دستـش آورد:همیشـه کلـاغـا واسَـم جـذاب بـودن.

زاویـر:از مـوهـای لـونـه کلـاغیـت معلـومــه!

والتُـر بـه او نگـاهـی کـرد.

سپـس گُفـت:احسـاس میکُنَــم دلـم میخـواد یـه کلـاغ واسِ خـودم داشتـه بـاشَـم.

زاویـر چشـاشُ گـردونـد:منـم دلـم میخـواد کِ تـویِ یـه بـانـدِ خلـاف بـاشـم و

اسلحـه داشتـه بـاشـم.

اتـزیـو و والتُـر بـه او چشـم غُـره رفتنـد.

میـا:چقـدر حـرف میـزنـی.

زاویـرو:آخـه داره حـوصلـه م سَـر میـره.

نـاگهـان،کلـاغ از دسـتِ والتُـر پـریـد و سمـتِ راهـروی راسـت پـرواز کـرد.

والتُـر:عــه..کُجــا رفتــی؟

اتـزیـو بـه زاویـر:اینقـدر حـرف زدی کِ کلـاغـه رفـت.

زاویـر:ولـی هنـوز واسَـم سـوالـه از کُجـا اومـد؟

میـا:خُـب بسـه..والتُـر بـرگـرد.

والتُـر:بـرگـردم؟جـوزپـه پَ چـی؟

میـا:نــه..خـواهـش میکنـم بـرگـرد..مـا بـایـد یـه جـور دیگـه جـوزی رُ پیـدا کنیـم.

والتُـر کمــی نـزدیـکِ در شُـد:ولــی ایـن تنهـا راهــه.

نـاگهــان..

کـرکـرهـا بـالـا رفـت و درِ پنجـره بـاز شُـد و والتُـر بـه بیـرون کشیـده شُـد.

هـر 4 نفـر تـرسیـدنـد.

میــا داد میــزد:والتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.

والتُـر،بـا تمـامِ تلـاش،سمـتِ در رفـت و دستگیـره ی درِ شیشـه ای رُ گـرفـت.

همـه داد میـزنـد.

اتـزیـو و زاویـر،بـا تمـامِ تلـاش دستگیـره ی در رُ میکشیـدن امـا وا نمیشُـد.

والتُــر:کمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک.

میـا بـا التمـاس و گـریـه:خـواهــش میکنــم در رُ بـاز کنیـد.

اتـزیـو هِـی دستگیـره رُ تکـون میـداد:وا نمیشــه لعنتـی.

زاویـر تـرسیـد.بـه درِ شیشـه ای زد:تحمـــــــل کُــن والتُــر.

والتُــر:دستـــــــام دیگـه جـون نـداره.

اتـزیـو بـه اطـرافِ والتُـر نگـاه کـرد.همـه چـی عـادی بـه نظـرمیـومـد.

میـا مُـدام بـه درِ شیشـه ای میــزد:والتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.

گـوشـیِ والتُـر از دستـش اُفتــاد و تـوسـطِ کشـش،بـه بیـرون پـرت شُـد.

والتُـر،دو دستـی دستگیـره رُ چسبیــد.

اتـزیـــو،بـه پُشـت نگـاه کـرد.

احسـاس کـرد کِ نیـروی کششـی هـم اون سـه نفـر رُ داره میکشـه بـه بیـرونِ اُتـاق.

اتـزیـو:بچـه هـا فکـ کُنَـم مـا هـم داریـم میـریـم!

میـا و زاویـر،بـه عقـب نگـاه کـردنـد.

نیـروی کِشـش،آروم آروم اونـا رُ میکشیـد.

والتُـــــر یـه دستـشُ رو بـه اونـا گـرفــت.

نـاگهـان نیـرویِ کشـشِ اُتـاق بیشتـر شُـد و اتـزیـو و زاویـر و میـا دسـتِ همـو گـرفتنـد.

اتـزیـو،دستگیـره ی در رُ گـرفـت.

نیــروی کشـش،فـوق العـاده زیـاد شُـد.

دستهـای والتُـر عـرق کـردنـد و خستـه شُـدنـد.

والتُـر نفـس نفـس زد:دیگــــــــه نمیتـــونَـــــــــم بچـــــــه هـــــا.

خُــــــــــداحـــــــــــافـــــــــظ.

و..

دستهـاشُ ول کـرد و از پنجـره پـرت شُـد.

اتـزیــو،زاویـر و میـا داد زدنـــد:والتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.

میـا بغـض کــرد و دو دستـی،دستهـای زاویـر رُ چسبیـد:مـا میمیــریـــم.

اتـزیــــو عصبـانـی شُـد:سـاکــت بـاش.مـا بـایـد زنـده بمـونیــم.

زاویـر:دو دستـی بـه دستهـآی مـن نچسـب.یهــو ولـت میکُنـم.

میـا یـه دستـشُ ور داشـت و بـه بیـرونِ اُتـاق نگـاه کـرد.

پنجـره ی راهـرو وا شُـده بـود و همـه چـی رُ بـه بیـرون میکشیـد.

میـا نـاگهـان،کیـفِ خـودشُ کِ نمیـدونسـت از کُجـا اومـد راهـروی چهـارم رُ دیـد کِ

نـزدیکـه کِ از پنجـره بـه بیـرون پـرت شـه.

تـوش،همـه چیـزاش بـود و بـراش ارزشمنـد.

نـاگهـان گُفــت:اِ کیفـــــــــــــم...نــــــــــــــــــــــــــــــــه.

و دسـتِ زاویـر رُ ول کـرد.

زاویـــــر و اتــزیـــــــو:میــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

میــا جیــغ میـزد و از اُتـاق خـارج شُـد.کیفـشُ تـوی هـوا گـرفـت و

نـزدیـکِ پنجـره بـود کِ درِ اُتـاق و پنجــره بستــه شُـد و

میــا بـه پنجـره چسبیـد و سپـس محکـم روی زمیـن اُفتـاد.

_______________________________________________________

امتحــانـــا :|

ریـاضیــ کِ افتضـاح بـود همـه اعتـراض کـردیـم گُفتنــ رسیـدگیــ میکُنـــن.

بقیـه رُ ببینیــم حـالــا.

[ 1396/03/2 ] [ 07:14 ] [ .Olι.A. ] [ :'| () ]

Sᴏɴɢs Dᴀɪʟʏ