تبلیغات
ι . c . u

Pяıмανεяα •

1393/08/9 10:14

ι . c . u : .Olι.A.

[تیتـــر:بهــــار.نــامِ مـدرسـه ی کـاراکتــرا]

دُرود | چـاو | هِلــو | بُنجـوق | سَلـامُ علیکـم | هـالـو | پـریویــت و ...

مَنــ بَدَم :) میـدونَمـــ :)

مُهِــم نیــ کَسیــ مَنــُ آدمهـایِ ذِهنَــمُ نَخــواد.

مَنــ میخـوامِشـونــ.

اونـآ دَر نظَرِ شُمــآ خِیلیـــ پـاکَنــ..

اَمـا اگهــ بَـد بـودَنــ،چِ شکلیــ میشُـدَنــ؟

مـن بهتـونــ اون چهـره شونــُ نشـونــ میـدَم...!

کآفیهــ زندِگیشـونُ بخـونیــد..هَمهـ چیـُ میفهمینــ.

شآیَـد شُمـآ هَمـ بهـ مــا بَـدهــا پیـوَستیــن :)

بَـــد سِــــری | Bad Series #


دُکمــه هـای وِب :

لـوگــــوی وِب :وبلاگ-کد لوگو و بنرsᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : ᶜᴹˢ
❣:


|Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅ|10

1395/12/28 20:13

ι . c . u : .Olι.A.
... : B.A.D:Tнe Crυz Bαɴd ,

نَـم نَـمِ اشکـاتـ رو گـونــہ هـات سَـواره

کُجـاس اونیکــہ میگُفتــے دوسِـت دآره

[ عَلــے پـوکِـر - تَقــاص ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

#1

ایــن فیلمنــامـه نـزدیـک بـه 10 نُسخـه داره !

کِ در 9 نُسخـه ی اولِ آن،اسـمِ ایـن رُمــان،فـریـادِ سکـوت بـوده.

+ ایـن سِـری در سـال 2005 روایـت میشـه.

کِ بـه اشتبـاه در قسمـت اول نـوشتـه بـودم 2010 .عَکـس بـالـا =

والتُـر ریستـوری | Valtor Ristory

[ والتُـر بـه معنـای فـرمـانـده ی اَرتـش و ریستـوری بـه معنـای عشـقِ سیـاه اسـت ]

• اِسمـِ مُستعـارش،کلـاغـه :)
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅ|9

1395/12/19 16:00

ι . c . u : .Olι.A.
... : B.A.D:Tнe Crυz Bαɴd ,
ببیـــن اصلــا حـَوآسَــم نیســ..

بــہ هیچــے

جُـز خیــالِ تُ

[ زاویــرو دِســے ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

عِ قآلبَمـ درســت شُـد :|

+

آی دیـِ تلهـ م : Travic@

+ میخــوام از اینــ بـه بعـــد دانستنــی هـای رُمــان رُ بــذارم ^.^

ولــی فعلــا چیـزی بـه ذهنــم نمیـرسـه.

فعلـا واسـه شـروع:

عکـسِ پـاییـن،تنهـا کـاراکتـریـه کِ بیشتـریـن گـریـم رُ داشتـه.

خیلـی گـریمـش خـوب نشُـد :(عَکـس بـالـا =

فـابریسیــو وآن نِکِـر | Fabrizio Van Neker

[ فـابریسیـو بـه معنـای هنـرمنـد و وان نِکِـر بـه معنـای زاده بـاشکـوه اسـت ]

اسپـل ایـن نـام بهـ چَنــ صـورت : فـابریسیـو،فـابریتسیـو،فـابریـزّیــو
________________________________________________________________________


Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅ|8

1395/12/9 15:16

ι . c . u : .Olι.A.
... : B.A.D:Tнe Crυz Bαɴd ,
تُ بگیـرے دستــامُ

بــــاز بخنـــدے...

:)

[ مَجیـد فَـرَهبُـد - طَعــم خَنـده هــات ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

از همیـن جـا،آرزوی شَفـایِ عـاجـل بـرای اون بـدبختـی میکُنَمـ کِ

دروغ میگـه بعـدم میخـواد بهـش اعتمـاد کُنـی و فکـر کُنـی راسـت میگـه.

بعـدم بهــت میگـه دیـوونــه !

اگـه خُـدا شفـاشـون نمیـدیــ حـداقـل بـذار بهشـون بخندیــم :|

+ #سیـانــور = فـوق العـاده

هـم خـودش،هـم آهنگـش.

# چهـارشنبـه خـون بـه پـا میشـود = عـالـیعَکـس بـالـا =

اتــزیـــو آدیتــوره | Ezio Aditore

[ اتـزیـو بـه معنـای حـاکـم و آدیتـوره بـه معنـای هـدیـه سـت. ]

________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅ|7

1395/11/30 16:14

ι . c . u : .Olι.A.
... : B.A.D:Tнe Crυz Bαɴd ,
عَـڪـسِ دوتـاییمـونُ مــے بینَمـــ خَنـده م میگیــره...

عَـڪـسِ دوتـاییتـونُ مــے بینَمـــ دَردَم میگیــره...

[ صـاعقــه - خـاهشــا بـــرو ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

دیگـه حـالـش نیسـت دربـاره ی سنگیـن خـونـا بگـم :|

+ اگـه کَسـی از اینجـا خـوشـش نمیـاد خُ بـره از ایـن وب.

مجبـورش نکـردم کِ بیـاد.

•وبـتُ بـا وبِ مـن مُقـایسـه نکــُن لطفــا :)

+ دلـم تنـگ شُـد بـود یهـویـی واســه دوستـای اینجـام :)♥

+ تـولـدتــ مُبــارک کـوییــنِ تـاریکـی عزیـز :)♥عَکـس بـالـا =

پِــریمیــرو بــوریـــا | Perimiero Borya

[ پِـریمیـرو بـه معنـای جِـدی و مـردِ ارتشـی سـت. ]

________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅ|6

1395/11/20 12:53

ι . c . u : .Olι.A.
... : B.A.D:Tнe Crυz Bαɴd ,
میـدونـے

نـِوشتــَن..

 خیلــے سَختــہ

دربـآره ے تــو..♥

[ مُحمـد بـے بـآڪ ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

کَســی تـو رول پلــی هســت؟

+ کَســی مـورتـال کمبـت و اسـاسیـن بـازی میکنـه؟

میخـوام ببینَـم روحیـه تـون چجـوریـه :)

[ فـریـدون فـروغــی ]

قـراربـود اولیـن خـواننـده ی سنگیـن خـونِ ایـران در ایـن پسـت معـرفـی شـه

امـا خـواستـم کِ ایـن بـار،فـریـدون فـروغـیِ عزیـز اول بـاشـه.

ایشـون از ورودش بـه عـرصـه ی مـوسیقـی تـا آخـریـن لحظـه ی زنـدگیـش،

نتـونسـت بـه یـه سِـری حیـوانــاتِ آدم نمـا بفهمـونـه کِ

اون،کپـی کننـده از فــرهـاد مهـراد نیسـت!

خیلیــا بـه او انـگِ تقلیـد از فـرهـاد میـزدن امـا خـودِ فـرهـاد فـریـدون رُ

مـی سِتـاییـد.

اون،تـرانـه هـای زیبـایـی کِ میخـونـد فقـط تـوجـهِ بـرخـی رُ

جلـب میکـرد..همـونـایـی کِ الـان هـم تـرانـه هـای سنگیـن گـوش میکننـد.

بـزرگتـریـن خیـانـتِ جـامعـه ی ایــران بـه ایشـون،

زمـانـی بـود کِ فـردی بنـامِ جمشیـد جــم تـرانـه ی یـار دبستـانـی رُ بـه اسـمِ

خـودش ثبـت کـرد تـا مثلـــا معـروف شـه.

خیلیــا میـدونستـن کِ ایـن تـرانـه رُ فـریـدون بـرای یـه فیلـم خـونـده امـا دم نـزدن...

بـرای همیـن بـه راحتـی،پـس از انقلـاب،جمشیـد جـم ایـن تـرانـه رُ خـونـد و همـه هـم

ازش استقبـال کـردن.

اگـه هـم دقـت کـرده بـاشیـن دیگـه هـم نمیخـونـه..

هـه..نمیـدونستـه کِ : گهـی پشـت بـه زیـن و گهـی زیـن بـه پُشـت!

بـه هـرحـال،همـه دسـت بـه دسـتِ هـم دادن کِ فـریـدون در 50 سـالگـی

از بـی رحمـیِ آدمهـای بـی صفـت،دق کنـه...

امـا خُـب..افــرادی مـاننـد فـرزاد فـرزیـن،ایشـون رُ الگـو قـرار دادنـد...

زیــرا سبـکِ ایشـون،متفـاوت تـر از بقیـه خـواننـدگـان بـود..حتـی فـرهـاد :)عَکـس بـالـا =

  تــاتیـانــا دُلچــه | Tatiana Dolce

[ تـاتیـانـا بـه معنـای شـاهـزاده ی پـری وَ دُلچـه،بـه معنـای شیـریـن اسـت ]

•بـه اون دَرِ پُشـتِ تــاتیــانـا دقـت کنیـد•
________________________________________________________________________


Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅ|5

1395/11/12 15:56

ι . c . u : .Olι.A.
دوبــاره،

یـادِت اُفتــادَم

[ اَمیــن TM Bax - یــادِ تُ ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

•|احتمـالِ اینکـه ایـن آهنـگ،تیتــراژِ قسمتهـایِ آینـده بآشـه زیـاده

+نمیـدونَمـ چِـرا همهـ | عَمـو تتـل | رُ مسخـره میکُنَـن

امـا اینقَــدر فآلــووِر دآره :|

آدَم یــادِ همکلـاسیــام میُفتــه!

میگـن دوسِـت دآرَنـــ اَمـا میشینَــن پُشـتِ ســرت زِر میـزنـن :|

+ از پُستهـای بعـدی،خـواننـدگـانِ سنگیـن رُ بهتـون معـرفـی میکنـم :)♥

+ 9 بهمـن،تـولــدِ ♥♥♥فـریـدون فُــروغــی و آدآم لمبـــرت♥♥♥

[کـوچـه مـردهــا]

ایـن احتمـالـا آخـریـن فیلـمِ سنگیـنِ سینمـای کلـاسیـکِ ایـرانـه.

داستـانـش،بـرخلـافِ فیلمهـاییـه کِ همـش بـزن و بکـوپ وسـطِ صحنـه هـاش

هسـت..

ایـن فیلـم،داستـانِ دو دوسـت رُ روایـت میکنـه کِ یکیشـون از نظـرِ ذهنـی،

مشکـل داره..یعنـی بهـش میگـن دیـوونـه!

امـا همیـن پسـرِ دیـوونـه،بـه یـه دُختـری دل میبنـده کِ دوستـش هـم

عـاشقشـــه...

وَ دوستِـش،اونقــدر مَـردونگـی دآره کِ

خـودِشُ،میکِشـه کنـار...عَکـس بـالـا = جـوزپــه میـزوپـه | Giuseppe Mizoppe

[ جـوزپـه بـه معنـایِ همـراهِ خُـداسـت •| میـزوپـه،لقبهـ جـوزپـَســ.مثـه تتلـو :| ]

•فقـط تـوی ایـن سِـری هسـت•
________________________________________________________________________


Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅ|4

1395/11/1 16:19

ι . c . u : .Olι.A.
... : B.A.D:Tнe Crυz Bαɴd ,
میخــوام جِسمَـم اَ رو بــوم بیُفتــہ..

دوسَــم دارے..هـہ ڪـے گفتـــہ..؟

[ مَطــرود - بــوم ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

بلـاگفــا :|

میخـوام کآمنتــ بدَمـ نمیــزاره آدرسـِ وبَمـُ بزَنَمـــ :|

[قیصــــــــــر]

روی هَـم رفتـه،قبــل اَز انقلــاب،تعــدادِ فیلمهـای سنگیـن بیشتـر بـوده.

احتمـالـا ایـن فیلـم،اولیـن فیلـمِ سنگیـن نبـوده امـا یکـی از معـروفتـرینهـاس.

نمیـدونَـم دیـدیـن یـا نـــه امـا فیلــمِ قشنگیـه و در تـاریـخ سینمـای ایــران

مـونـدگــاره.

دیـالـوگِ مـانـدگـار هَـم زیـاد داره و البتـه مـوسیقیـش کِ خیلـی معـروفـه.

ایـن فیلـم نشـون میـده کِ چجـوری حـسِ انتقـام،دستهـای یـه آدم رُ

میتـونـه بـه خـون آلـوده کُنـه.عَکـس بـالـا = پـرسیلــا بـوریـا | Priscila Borya

[ پـرِسیلـا بـه معنـای بـاستـانـی و بـوریـا بـه معنـآی جنگنـده اسـت ]

اسپـل ایـن نـام بهـ چَنــ صـورت : پـِرِسیلــا،پـریسیلــا،پـِرسیلــا
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅ|3

1395/10/22 09:36

ι . c . u : .Olι.A.
... : B.A.D:Tнe Crυz Bαɴd ,
تَنهــا آغــوشِ تـو مـونــدِه..

غیــر اَز اون،هیـــــچ..♥

[ اِبـــے - خـالــے ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

مـوزیکــ ویـدیـوی تیتــراژ سِـریِ اول،ادامـه :)

 [ ابــد و یـک روز ]

آخـریـن فیلـم در ژانــر سنگیـن کِ در ایـران سـاختـه شُـده.

احتمـالـا همتـون دیـدینـش.اگـه هـم نـدیـدیـن،تـوصیـه میکنمـش.

هیچـی در مـوردِ ایـن فیلـم نمیشـه گفـت..خـودتـون بـایـد ببینینـش.

+ راستـی اگـه اینستــا دآریـن،خوشحـال میشَـم پیجمـو فـالـو کنیـن.

تــوی پُسـتِ ثــابـت هســت :)

تــوی پیـجِ اینستــا،نمیـدونـم چـی بـذارم چُـن بـازدیـد کـم بـود کلـا پـاکـش کـردم

البتـه پیـجِ اصلیـم نیـس.قـرار بـود کِ قسمتهـای ایـن داستـان،

اونجـا قـرار بگیـره کِ...هیچکـس زحمـتِ خـونـدنِ قسمـتِ اول رُ نـداد :|عَکـس بـالـا = زاویـرو دِســی | Xaviero Desi

[ زاویـرو بـه مَعنـای گـرمـای خـانـه و دِسـی بـه معنـآی اشتیـاق اسـت ]

اسپـل ایـن نـام بـه چـن صـورت : زاویــرو،خـاویــرو
________________________________________________________________________


Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅ|2

1395/10/15 10:38

ι . c . u : .Olι.A.
... : B.A.D:Tнe Crυz Bαɴd ,
تُ
مِثــلِ
لیلـــــے
نَبــــودے

[ اَمیــر فَــرُخ - بـ
ے حـوصلگــے ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

میخـوآم تــویِ هَــر پُستــ ، یــه فیلــمِ سنگیــن رُ بهتـون مُعرفــی کُنَــم

چــون همیــن دآستــانیکـه مینـویسَــم سَنگینــه !

فیلـــم ایــن پُســت:

[مــارمــولــــک]

اولیــن فیلــم ایـرانـی کِ در ژانــر سنگیـن سـاختـه شُـد.

بـا اینکـه ایـن فیلـم کُمـدیـه امـا تمـامِ دیـالـوگهــا و صحنـه هـا،بـر اسـاسِ

واقعیـت هـایـی نـوشتـه شُـده کِ کمتــر کسـی بهشـون میپــردازه.

اصـولـا هـرفیلمـی کِ بیشتــر حـرف از واقعیـت بـزنـه،تـوی ژانــرِ سنگیـن قـرار میگیـره.

+ مــرســی کِ حمـایـت میکُنیــن :)

+ تـویِ هـرپُسـت،یـه کـاراکتــر رُ بهتـون بـا گـریمِـش نشـون میـدم

و اسمــشُ همـراهِ معنیــش زیـرش مینـویسـم.

بهـ صــورتِ تصــادُفــی البتــه :)عَکـس بـالـا = خـوزه،دِراگـو ویـتُ | Jose , Derago Vito

| عَکســ:در سِـریِ کـروز بـانـد |

[ خـوزِه بـه مَعنـآی بَـرجستـه،دِراگـو بـه معنـایِ اژدهـا

و ویتــو بـه معنـآی زنـدگــی اسـت ]

اسپـل ایـن نـام بـه چـن صـورت : ژوزه ، خـوزه

•نـام اَصلـیِ ایشــون دِراگـوئـه.اینکـه چِــرا اسـمِ خـودشُ بـه

خـوزه تغییــر دآده در داستــان مشخـص میشــه•
____________________________________________________________


Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅ|1

1395/09/23 14:46

ι . c . u : .Olι.A.
... : B.A.D:Tнe Crυz Bαɴd ,
نـــآم:[ بَـــــــد ]

ژانــــر ایــن سیـزِن :[ خـآص ]

سیـزن :[ اَول | 1 ]

نـامِ ایـن سیـزن:[ ڪروز بَنـــد ]

בر شهـر:[ میلـان واقــع בر کشــور ایتـالیــا ]

نـام و عڪـس کـاراکتـرهـا در صفحـات جـانبـے

•هَمـه چـ
ے رُ تـار تصـوُر کنیـد.مـاننـد عکسهــا•

چڪیــدِه:

[ مُتـمَـدن تـریـن هــا هـم،

بـا دیـدنِ پــــول،آبِ دهنشــون راه میفتــه!

تُ کــه جــا
ےِ خــود دارے!! ]

نـام تیتــــرآژ پــایــانــے:

بَـرعڪـس | Un Like

Viceversa

[ Valtor CorvO ]پــوستـــر بـالــا = پـوستِـرِ رَسمیهــِ سیـزنــِ 1
_________________________________________________________________


Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣: