تبلیغات
ι . c . u

Pяıмανεяα •

1393/08/9 11:14

ι . c . u : .Olι.A.

[تیتـــر:بهــــار.نــامِ مـدرسـه ی کـاراکتــرا]

دُرود | چـاو | هِلــو | بُنجـوق | سَلـامُ علیکـم | هـالـو | پـریویــت و ...

مَنــ بَدَم :) میـدونَمـــ :)

مُهِــم نیــ کَسیــ مَنــُ آدمهـایِ ذِهنَــمُ نَخــواد.

مَنــ میخـوامِشـونــ.

اونـآ دَر نظَرِ شُمــآ خِیلیـــ پـاکَنــ..

اَمـا اگهــ بَـد بـودَنــ،چِ شکلیــ میشُـدَنــ؟

مـن بهتـونــ اون چهـره شونــُ نشـونــ میـدَم...!

کآفیهــ زندِگیشـونُ بخـونیــد..هَمهـ چیـُ میفهمینــ.

شآیَـد شُمـآ هَمـ بهـ مــا بَـدهــا پیـوَستیــن :)

بَـــد سِــــری | Bad Series #


دُکمــه هـای وِب :

لـوگــــوی وِب :وبلاگ-کد لوگو و بنرsᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : ᶜᴹˢ
❣:


|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|18

1396/03/27 14:44

ι . c . u : .Olι.A.
... : BAD:Tнe Crυz Bαɴd ,
مثـہ ڪِـرمـے ڪِ انگیـزه تـو سینـہ ش سـوخـت

شُـد عـاشـقِ تـاریـڪے و تـو پیلــہ ش مـونـد

[ اُڪتــاو و امیـرخلـوت - مثـلِ قَبــل  ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

سِـه تــا سینــا تـوی مـوسیقـی داریـم.

هَـر سـه تـاشـون عجیبـــن :/

سینـا سـرلـک،سینـا حجـازی،سینـا سبـکِ روح

• سینـا شعبـانخـانـی کـِ اعجـوبـه س

آهنـگِ جـادوی خـاصـش هـزار بـار ریمیکـس شُـد :/

+ بـاورَم نمیشـه دونفـر بـه بـرانـدون لـی رای دآدَن :/

یعنیــ کَسـی اون رُ میشنـاسـه؟

•مـن خـودَم بـه تـراویـس رای دادَم.

چُـن تئـوریِ اونُ بیشتـر دوس دارم.

امـا دسـتِ اونـایـی کِ بـه فـرزاد فـرزیـن و آوریـل رای میـدن

درد نکنـه.تئـوریشـون تـرسنـاکـه.منـم تـرسنـاک دوس دارم :|♥عَکـس بـالـا =

اَز چَــپ بهــ رآسـت:

زاویـــرو - جـوزپـــــه - اتــــزیـو
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


Nᴇᴡ Pᴏʟʟ | 1

1396/03/20 10:42

ι . c . u : .Olι.A.
... : Mᴏʀᴇ ,سَلـــام بکــــس.

میـدونــم معنــیِ عکسـایِ بـالــا رُ نمیـدونیــد.

امـا نظـرسنجـیِ وبمـون بـه اینـا مـربـوطـه.

انتخـابِ هـرگـزینـه،میتـونـه نگـرش و تصـورِ شُمـا رُ در مـوردِ

هـریـک از آدمهـای تـوی تصـاویـر عـوض کُنــه.

جـزییـاتِ بیشتـر + گُـزینـه هـا

در ادامــه.

حتمــا عکسـا رُ بـزرگ کُنیـد(روشـون کلیـک کنیـد)

همینجـوری عملـا نمیفهمیـد.

_______________________________________________________________

...

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : ᶜᴹˢ
❣:


|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|17

1396/03/15 10:10

ι . c . u : .Olι.A.
... : BAD:Tнe Crυz Bαɴd ,
دیگـــہ دِل

 بـــا ڪســـے نیــــس...

[ فـریــدون فُـروغــے  ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

#8

از اول قـرار نبـود کِ " اَمیــر تتلــو " بـاشـه.

دُنبـالِ یـه رپـــر بـودم.

کِ بـا اون ویـژگـی هـای ظـاهـریِ " جـوزپـه میـزوپـه " مـرتبـط بـاشـه.

وَ

بـه پیشنهـاد یکـی از دوستـام،امیـر تتلـو انتخـاب شُـد.بگـذریـم از اینکـه دیگـه ازش خـوشـم نمیـاد :/عَکـس بـالـا =

روی عَکســ نـوشتـــه.
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|16

1396/03/2 08:14

ι . c . u : .Olι.A.
... : BAD:Tнe Crυz Bαɴd ,
تـازه اَلـان ڪِ حَـرفِ رَفتــن رو لَبتـــہ

قَـدرِ اون لَحظــہ هـا رُ فَهمیـدَم

[ سُهیـلِ جـامـے - مَـردِ نُقـره اے ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

#7

مـاسکـی کِ گُـروهِ کـروز بـه صـورتِشـون میـزننـد،بـرگـرفتـه از مـاسکهـایِ

فیلـمِ تـرسنـاکِ " You're Next " مـی بـاشَـد.

•خـودَم هنـوز فیلمـشُ نـدیـدَم ولـی بهـ نظـرَم خـوب میـاد.

+

بَنــا بَـــر یـه سِــری تعــوری هـای خـارجـی و همینطــور تحقیقــاتِ

یکیــ از دوستــام،

فکـر کُنَــم دو تــا شخصیــتِ ایـن دآستــان،مُـــردَن !! آدَم احســاسِ شکستــ میکُنـه!

:\عَکـس بـالـا =

جـوزپـه و دوستـانـش،زَمـانیکـه کمـی بچـه تَـر بـودنـد،[ 15 سـالگـی ]

بـا بـه دسـت گـرفتـنِ اسلحـه هـایِ پلـاستیکـی،مَـردُم آزاری میکـردنـد.
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|15

1396/02/19 15:37

ι . c . u : .Olι.A.
... : BAD:Tнe Crυz Bαɴd ,
تــا میخــوام اَز غَــمِ تُ حـرفـے بـا دِل بـزَنـــم

میگـــ
ہ ایـن مُشڪلیـہ ڪِ از اون دِل بکَنَــــم

[ عَلـے دانیــال - پــا
ڪ بـاختــــہ ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

#6

صحنـه هـای تـرسنـاک ِ"گــروهِ کــروز" مـاننـدِ صحنـه ی ورود جـوزپـه بـه راهـروی

مخفـی و پـرت شُـدنِ تـوپِ بنفـش رنـگ،

بـر اسـاسِ چـن بـازیِ ویـدیـویـیِ تـرسنـاک نـوشتـه شُـده.

سهـمِ بیشتـر ایـن صحنـه هـا،متعلـق بـه تـرسنـاکتــریـن بـازیِ شنـاختـه شُـده ی

بـی نـامـی س کِ بـه دلیـل کمبـود بـودجـه،سـاخـتِ اون ادامـه نیـافـت.

بیشتـرِ گیمـرهـا هـم تـرسنـاک بـودنِ اون رُ قبـول داشتنـد.

تیــزرِ ایـن بــازی،بـه حـدی تـرسنـاک بـود کِ بـاعـثِ سـاختـه شُـدنِ ایـن سِـری شُـد :)

•البتـه میـدونـم اصلـا ایـن فصـل تـرسنـاک نیسـت :/عَکـس بـالـا =

ایــرینــا دِمـــا |
Irina Dema

[ ایـرینـا بـه معنـای صُلـح و دِمـا بـه معنـایِ آرام اسـت. ]

________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|14

1396/02/6 15:55

ι . c . u : .Olι.A.
... : BAD:Tнe Crυz Bαɴd ,
دیـده بـہ دَر نَهـــاده اَم..

تـآ شِنَـــوَم صِـدآے تــو..♥

[ عَلـے زَنــد وَڪیلـــے ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

#5

"گــروه کـروز" بـر اسـاسِ داستـانِ " قـاتـلِ خـرگـوشـی " نـوشتـه شُـده.

شـایـد شُمـا هـم دیـده بـاشیـد عکسـی رُ کِ مـردی بـا لبـاسِ خـرگـوش

در حـالیکـه دو بچـه ی گـریـه کنـان رُ بغـل کـرده.

ایـن عکـس،بـا نـامِ قـاتــلِ خـرگـوشـی در رسـانـه هـا پخـش شُـد و داستـانـی هـم

کـه همـراهـش نقـل میشُـد ایـن بـود کِ مـردی کِ بـه قـاتـلِ خـرگـوشـی معـروفـه،

در سـالهـای قبـل از 2000 بچـه هـا رُ میکشتـه و قبـل از کشتنشـون،

بـاهـاشـون عکـس مینـداختــه..."قـاتـلِ خـرگـوشـی" چیـزی جُـز شـایعـه نیســت ! | کلیکـــ |


زمـانیکـه "گـــروهِ کـُروز" نـوشتـه شُـد،هنـوز شـایعـه بـودنِ آن مشخـص نشـده بـود :)عَکـس بـالـا =

اولیـویـا آتیلـــو | Olivia Attilo

[ اولیـویـا بـه معنـای زیتـون و آتیلـو بـه معنـایِ مـاننـدِ پـدر اسـت. ]

________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|13

1396/01/24 15:54

ι . c . u : .Olι.A.
... : BAD:Tнe Crυz Bαɴd ,
چِ سَختــہ

اَز خـــودے خــوردَن :)

[ حَمیــد فیـروز - دِلتنگــے ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

#4

در 9 نُسخـه ی اول،فــابریسیـو بـرادرِ دو قلـویـی بـه نـامِ فـابیـن داشـت

کِ شَخصیـتِ منفـیِ داستـان مَحسـوب میشُـد.

+

خُـدایـی هـالیـت ارگنـج |دانیـل| جَـذابـه !

چِشـاشـو خیلـی دوس دآرم :)♥

+ لعنـت بـه ایـن میهـن بلـاگـ :|

نمیتـونـم کآمنــت بـدم.مـوزیلـــا رُ هَمــ آپدیتـ کـردم بـازم نمیشـه :/عَکـس بـالـا =

  دَنیـل بــوریـــا | Daniil Borya

[ دَنیـل بـه معنـای یـه اصطلـاح در زبـانِ روسـی س کِ

مفهـومـش میشـه خُـدا فقـط میتـونـه قضـاوت کُنـه. ]

اسپـل ایـن نـام بهـ چَنــ صـورت : دانیــل،دَنیــل

• ایـن سیـزن،بـا تلفُـظِ دانیـل •
________________________________________________________________________


Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|12

1396/01/12 10:40

ι . c . u : .Olι.A.
... : BAD:Tнe Crυz Bαɴd ,
خبــر نــدارے

اَز ویـرونگیـــم

[ سَجـاد غُلـامــے - نَبـاشــے ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

#3

در تُسخـه ی اول،ژانـر ایـن رُمـان،تخیُلـی بـود و

پـرسیلـا کِ اسمـش ملیتـا بـود،دُختـرِ یکـی از وینکسـی هـا بـود.عَکـس بـالـا = آوا رُســی | Ava Rossi

[ رُسـی بـه معنـای قِـرمـز اسـت •تغییـرِشکـل یـافتـه• ]

________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|11

1396/01/8 05:16

ι . c . u : .Olι.A.
... : BAD:Tнe Crυz Bαɴd ,
ڪـاش میشُـد بگَمــ بــا فَــریــاد

تـوے سینــہ م هَــس چِ دَردے

[ مَهیــار خُـرَم - مَتَــرسـڪ ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

#2

فــابریسیــو و خـوزه تنهـا کسـانـی هستنـد کِ

در ایـن 10 نُسخــه هیــچ تغییـری نکـردنـد.

+ 4 فـروردیـن تـولُـدِ زویـــا مُبـارکــ :)♥ | در فصلهـای آینـده بـاهـاش آشنـا میشیـد |

+ 8 فـروردیـن،تـولـُدِتـ مُبـارکـ دآیـی روزبـه جـونَمــ :)♥

میـدونَــم داری میخـونـی :)عَکـس بـالـا =

میـا فیــوره | Mia Fiore

[ میـا بـه معنـای مـالِ مـن و  و فیـوره بـه معنـای گُـل اسـت ]

________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|10

1395/12/28 21:13

ι . c . u : .Olι.A.
... : BAD:Tнe Crυz Bαɴd ,

نَـم نَـمِ اشکـاتـ رو گـونــہ هـات سَـواره

کُجـاس اونیکــہ میگُفتــے دوسِـت دآره

[ عَلــے پـوکِـر - تَقــاص ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

#1

ایــن فیلمنــامـه نـزدیـک بـه 10 نُسخـه داره !

کِ در 9 نُسخـه ی اولِ آن،اسـمِ ایـن رُمــان،فـریـادِ سکـوت بـوده.

+ ایـن سِـری در سـال 2005 روایـت میشـه.

کِ بـه اشتبـاه در قسمـت اول نـوشتـه بـودم 2010 .عَکـس بـالـا =

والتُـر ریستـوری | Valtor Ristory

[ والتُـر بـه معنـای فـرمـانـده ی اَرتـش و ریستـوری بـه معنـای عشـقِ سیـاه اسـت ]

• اِسمـِ مُستعـارش،کلـاغـه :)
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|9

1395/12/19 17:00

ι . c . u : .Olι.A.
... : BAD:Tнe Crυz Bαɴd ,
ببیـــن اصلــا حـَوآسَــم نیســ..

بــہ هیچــے

جُـز خیــالِ تُ

[ زاویــرو دِســے - ســاکِــت ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

عِ قآلبَمـ درســت شُـد :|

+

آی دیـِ تلهـ م : Travic@

+ میخــوام از اینــ بـه بعـــد دانستنــی هـای رُمــان رُ بــذارم ^.^

ولــی فعلــا چیـزی بـه ذهنــم نمیـرسـه.

فعلـا واسـه شـروع:

عکـسِ پـاییـن،تنهـا کـاراکتـریـه کِ بیشتـریـن گـریـم رُ داشتـه.

خیلـی گـریمـش خـوب نشُـد :(عَکـس بـالـا =

فـابریسیــو وآن نِکِـر | Fabrizio Van Neker

[ فـابریسیـو بـه معنـای هنـرمنـد و وان نِکِـر بـه معنـای زاده بـاشکـوه اسـت ]

اسپـل ایـن نـام بهـ چَنــ صـورت : فـابریسیـو،فـابریتسیـو،فـابریـزّیــو

• ایـن سیـزن،بـا تلفُـظِ فـابریسیـو •
________________________________________________________________________


Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|8

1395/12/9 16:16

ι . c . u : .Olι.A.
... : BAD:Tнe Crυz Bαɴd ,
تُ بگیـرے دستــامُ

بــــاز بخنـــدے...

:)

[ مَجیـد فَـرَهبُـد - طَعــم خَنـده هــات ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

از همیـن جـا،آرزوی شَفـایِ عـاجـل بـرای اون بـدبختـی میکُنَمـ کِ

دروغ میگـه بعـدم میخـواد بهـش اعتمـاد کُنـی و فکـر کُنـی راسـت میگـه.

بعـدم بهــت میگـه دیـوونــه !

اگـه خُـدا شفـاشـون نمیـدیــ حـداقـل بـذار بهشـون بخندیــم :|

+ #سیـانــور = فـوق العـاده

هـم خـودش،هـم آهنگـش.

# چهـارشنبـه خـون بـه پـا میشـود = عـالـیعَکـس بـالـا =

اتــزیـــو آدیتــوره | Ezio Aditore

[ اتـزیـو بـه معنـای حـاکـم و آدیتـوره بـه معنـای هـدیـه سـت. ]

________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|7

1395/11/30 17:14

ι . c . u : .Olι.A.
... : BAD:Tнe Crυz Bαɴd ,
عَـڪـسِ دوتـاییمـونُ مــے بینَمـــ خَنـده م میگیــره...

عَـڪـسِ دوتـاییتـونُ مــے بینَمـــ دَردَم میگیــره...

[ صـاعقــه - خـاهشــا بـــرو ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

دیگـه حـالـش نیسـت دربـاره ی سنگیـن خـونـا بگـم :|

+ اگـه کَسـی از اینجـا خـوشـش نمیـاد خُ بـره از ایـن وب.

مجبـورش نکـردم کِ بیـاد.

•وبـتُ بـا وبِ مـن مُقـایسـه نکــُن لطفــا :)

+ دلـم تنـگ شُـد بـود یهـویـی واســه دوستـای اینجـام :)♥

+ تـولـدتــ مُبــارک کـوییــنِ تـاریکـی عزیـز :)♥عَکـس بـالـا =

پِــریمیــرو بــوریـــا | Perimiero Borya

[ پِـریمیـرو بـه معنـای جِـدی و مـردِ ارتشـی سـت. ]

________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|6

1395/11/20 13:53

ι . c . u : .Olι.A.
... : BAD:Tнe Crυz Bαɴd ,
میـدونـے

نـِوشتــَن..

 خیلــے سَختــہ

دربـآره ے تــو..♥

[ مُحمـد بـے بـآڪ ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

کَســی تـو رول پلــی هســت؟

+ کَســی مـورتـال کمبـت و اسـاسیـن بـازی میکنـه؟

میخـوام ببینَـم روحیـه تـون چجـوریـه :)

[ فـریـدون فـروغــی ]

قـراربـود اولیـن خـواننـده ی سنگیـن خـونِ ایـران در ایـن پسـت معـرفـی شـه

امـا خـواستـم کِ ایـن بـار،فـریـدون فـروغـیِ عزیـز اول بـاشـه.

ایشـون از ورودش بـه عـرصـه ی مـوسیقـی تـا آخـریـن لحظـه ی زنـدگیـش،

نتـونسـت بـه یـه سِـری حیـوانــاتِ آدم نمـا بفهمـونـه کِ

اون،کپـی کننـده از فــرهـاد مهـراد نیسـت!

خیلیــا بـه او انـگِ تقلیـد از فـرهـاد میـزدن امـا خـودِ فـرهـاد فـریـدون رُ

مـی سِتـاییـد.

اون،تـرانـه هـای زیبـایـی کِ میخـونـد فقـط تـوجـهِ بـرخـی رُ

جلـب میکـرد..همـونـایـی کِ الـان هـم تـرانـه هـای سنگیـن گـوش میکننـد.

بـزرگتـریـن خیـانـتِ جـامعـه ی ایــران بـه ایشـون،

زمـانـی بـود کِ فـردی بنـامِ جمشیـد جــم تـرانـه ی یـار دبستـانـی رُ بـه اسـمِ

خـودش ثبـت کـرد تـا مثلـــا معـروف شـه.

خیلیــا میـدونستـن کِ ایـن تـرانـه رُ فـریـدون بـرای یـه فیلـم خـونـده امـا دم نـزدن...

بـرای همیـن بـه راحتـی،پـس از انقلـاب،جمشیـد جـم ایـن تـرانـه رُ خـونـد و همـه هـم

ازش استقبـال کـردن.

اگـه هـم دقـت کـرده بـاشیـن دیگـه هـم نمیخـونـه..

هـه..نمیـدونستـه کِ : گهـی پشـت بـه زیـن و گهـی زیـن بـه پُشـت!

بـه هـرحـال،همـه دسـت بـه دسـتِ هـم دادن کِ فـریـدون در 50 سـالگـی

از بـی رحمـیِ آدمهـای بـی صفـت،دق کنـه...

امـا خُـب..افــرادی مـاننـد فـرزاد فـرزیـن،ایشـون رُ الگـو قـرار دادنـد...

زیــرا سبـکِ ایشـون،متفـاوت تـر از بقیـه خـواننـدگـان بـود..حتـی فـرهـاد :)عَکـس بـالـا =

  تــاتیـانــا دُلچــه | Tatiana Dolce

[ تـاتیـانـا بـه معنـای شـاهـزاده ی پـری وَ دُلچـه،بـه معنـای شیـریـن اسـت ]

•بـه اون دَرِ پُشـتِ تــاتیــانـا دقـت کنیـد•
________________________________________________________________________


Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|5

1395/11/12 16:56

ι . c . u : .Olι.A.
دوبــاره،

یـادِت اُفتــادَم

[ اَمیــن TM Bax - یــادِ تُ ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

•|احتمـالِ اینکـه ایـن آهنـگ،تیتــراژِ قسمتهـایِ آینـده بآشـه زیـاده

+نمیـدونَمـ چِـرا همهـ | عَمـو تتـل | رُ مسخـره میکُنَـن

امـا اینقَــدر فآلــووِر دآره :|

آدَم یــادِ همکلـاسیــام میُفتــه!

میگـن دوسِـت دآرَنـــ اَمـا میشینَــن پُشـتِ ســرت زِر میـزنـن :|

+ از پُستهـای بعـدی،خـواننـدگـانِ سنگیـن رُ بهتـون معـرفـی میکنـم :)♥

+ 9 بهمـن،تـولــدِ ♥♥♥فـریـدون فُــروغــی و آدآم لمبـــرت♥♥♥

[کـوچـه مـردهــا]

ایـن احتمـالـا آخـریـن فیلـمِ سنگیـنِ سینمـای کلـاسیـکِ ایـرانـه.

داستـانـش،بـرخلـافِ فیلمهـاییـه کِ همـش بـزن و بکـوپ وسـطِ صحنـه هـاش

هسـت..

ایـن فیلـم،داستـانِ دو دوسـت رُ روایـت میکنـه کِ یکیشـون از نظـرِ ذهنـی،

مشکـل داره..یعنـی بهـش میگـن دیـوونـه!

امـا همیـن پسـرِ دیـوونـه،بـه یـه دُختـری دل میبنـده کِ دوستـش هـم

عـاشقشـــه...

وَ دوستِـش،اونقــدر مَـردونگـی دآره کِ

خـودِشُ،میکِشـه کنـار...عَکـس بـالـا = جـوزپــه میـزوپـه | Giuseppe Mizoppe

[ جـوزپـه بـه معنـایِ همـراهِ خُـداسـت •| میـزوپـه،لقبهـ جـوزپـَســ.مثـه تتلـو :| ]

•فقـط تـوی ایـن سِـری هسـت•
________________________________________________________________________


Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:
ÊÚÏÇÏ ˜á ÕÝÍÇÊ : 2 1 2