Pяıмανεяα •

1393/08/9 10:14

ι . c . u : .Olι.A.

[تیتـــر:بهــــار.نــامِ مـدرسـه ی کـاراکتــرا]

دُرود | چـاو | هِلــو | بُنجـوق | سَلـامُ علیکـم | هـالـو | پـریویــت و ...

مَنــ بَدَم :) میـدونَمـــ :)

مُهِــم نیــ کَسیــ مَنــُ آدمهـایِ ذِهنَــمُ نَخــواد.

مَنــ میخـوامِشـونــ.

اونـآ دَر نظَرِ شُمــآ خِیلیـــ پـاکَنــ..

اَمـا اگهــ بَـد بـودَنــ،چِ شکلیــ میشُـدَنــ؟

مـن بهتـونــ اون چهـره شونــُ نشـونــ میـدَم...!

کآفیهــ زندِگیشـونُ بخـونیــد..هَمهـ چیـُ میفهمینــ.

شآیَـد شُمـآ هَمـ بهـ مــا بَـدهــا پیـوَستیــن :)

بَـــد سِــــری | Bad Series #


دُکمــه هـای وِب :

لـوگــــوی وِب :وبلاگ-کد لوگو و بنرsᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : ᶜᴹˢ
❣:


|Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅ|4

1395/11/1 16:19

ι . c . u : .Olι.A.
... : Ɓ.A.Ɗ:Ƈяυz Ɓαηɗ ,
میخــوام جِسمَـم اَ رو بــوم بیُفتــہ..

دوسَــم دارے..هـہ ڪـے گفتـــہ..؟

[ مَطــرود - بــوم ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

بلـاگفــا :|

میخـوام کآمنتــ بدَمـ نمیــزاره آدرسـِ وبَمـُ بزَنَمـــ :|

[قیصــــــــــر]

روی هَـم رفتـه،قبــل اَز انقلــاب،تعــدادِ فیلمهـای سنگیـن بیشتـر بـوده.

احتمـالـا ایـن فیلـم،اولیـن فیلـمِ سنگیـن نبـوده امـا یکـی از معـروفتـرینهـاس.

نمیـدونَـم دیـدیـن یـا نـــه امـا فیلــمِ قشنگیـه و در تـاریـخ سینمـای ایــران

مـونـدگــاره.

دیـالـوگِ مـانـدگـار هَـم زیـاد داره و البتـه مـوسیقیـش کِ خیلـی معـروفـه.

ایـن فیلـم نشـون میـده کِ چجـوری حـسِ انتقـام،دستهـای یـه آدم رُ

میتـونـه بـه خـون آلـوده کُنـه.عَکـس بـالـا = پـرسیلــا بـوریـا | Priscila Borya

[ پـرِسیلـا بـه معنـای بـاستـانـی و بـوریـا بـه معنـآی جنگنـده اسـت ]

اسپـل ایـن نـام بهـ چَنــ صـورت : پـِرِسیلــا،پـریسیلــا،پـِرسیلــا
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅ|3

1395/10/22 09:36

ι . c . u : .Olι.A.
... : Ɓ.A.Ɗ:Ƈяυz Ɓαηɗ ,
تَنهــا آغــوشِ تـو مـونــدِه..

غیــر اَز اون،هیـــــچ..♥

[ اِبـــے - خـالــے ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

مـوزیکــ ویـدیـوی تیتــراژ سِـریِ اول،ادامـه :)

 [ ابــد و یـک روز ]

آخـریـن فیلـم در ژانــر سنگیـن کِ در ایـران سـاختـه شُـده.

احتمـالـا همتـون دیـدینـش.اگـه هـم نـدیـدیـن،تـوصیـه میکنمـش.

هیچـی در مـوردِ ایـن فیلـم نمیشـه گفـت..خـودتـون بـایـد ببینینـش.

+ راستـی اگـه اینستــا دآریـن،خوشحـال میشَـم پیجمـو فـالـو کنیـن.

تــوی پُسـتِ ثــابـت هســت :)

تــوی پیـجِ اینستــا،نمیـدونـم چـی بـذارم چُـن بـازدیـد کـم بـود کلـا پـاکـش کـردم

البتـه پیـجِ اصلیـم نیـس.قـرار بـود کِ قسمتهـای ایـن داستـان،

اونجـا قـرار بگیـره کِ...هیچکـس زحمـتِ خـونـدنِ قسمـتِ اول رُ نـداد :|عَکـس بـالـا = زاویـرو دِســی | Xaviero Desi

[ زاویـرو بـه مَعنـای گـرمـای خـانـه و دِسـی بـه معنـآی اشتیـاق اسـت ]

اسپـل ایـن نـام بـه چـن صـورت : زاویــرو،خـاویــرو
________________________________________________________________________


Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅ|2

1395/10/15 10:38

ι . c . u : .Olι.A.
... : Ɓ.A.Ɗ:Ƈяυz Ɓαηɗ ,
تُ
مِثــلِ
لیلـــــے
نَبــــودے

[ اَمیــر فَــرُخ - بـ
ے حـوصلگــے ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

میخـوآم تــویِ هَــر پُستــ ، یــه فیلــمِ سنگیــن رُ بهتـون مُعرفــی کُنَــم

چــون همیــن دآستــانیکـه مینـویسَــم سَنگینــه !

فیلـــم ایــن پُســت:

[مــارمــولــــک]

اولیــن فیلــم ایـرانـی کِ در ژانــر سنگیـن سـاختـه شُـد.

بـا اینکـه ایـن فیلـم کُمـدیـه امـا تمـامِ دیـالـوگهــا و صحنـه هـا،بـر اسـاسِ

واقعیـت هـایـی نـوشتـه شُـده کِ کمتــر کسـی بهشـون میپــردازه.

اصـولـا هـرفیلمـی کِ بیشتــر حـرف از واقعیـت بـزنـه،تـوی ژانــرِ سنگیـن قـرار میگیـره.

+ مــرســی کِ حمـایـت میکُنیــن :)

+ تـویِ هـرپُسـت،یـه کـاراکتــر رُ بهتـون بـا گـریمِـش نشـون میـدم

و اسمــشُ همـراهِ معنیــش زیـرش مینـویسـم.

بهـ صــورتِ تصــادُفــی البتــه :)عَکـس بـالـا = خـوزه،دِراگـو ویـتُ | Jose , Derago Vito

| عَکســ:در سِـریِ کـروز بـانـد |

[ خـوزِه بـه مَعنـآی بَـرجستـه،دِراگـو بـه معنـایِ اژدهـا

و ویتــو بـه معنـآی زنـدگــی اسـت ]

اسپـل ایـن نـام بـه چـن صـورت : ژوزه ، خـوزه

•نـام اَصلـیِ ایشــون دِراگـوئـه.اینکـه چِــرا اسـمِ خـودشُ بـه

خـوزه تغییــر دآده در داستــان مشخـص میشــه•
____________________________________________________________


Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣:


|Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅ|1

1395/09/23 14:46

ι . c . u : .Olι.A.
... : Ɓ.A.Ɗ:Ƈяυz Ɓαηɗ ,
نـــآم:[ بَـــــــد ]

ژانــــر ایــن سیـزِن :[ خـآص ]

سیـزن :[ اَول | 1 ]

نـامِ ایـن سیـزن:[ ڪروز بَنـــد ]

בر شهـر:[ میلـان واقــع בر کشــور ایتـالیــا ]

نـام و عڪـس کـاراکتـرهـا در صفحـات جـانبـے

•هَمـه چـ
ے رُ تـار تصـوُر کنیـد.مـاننـد عکسهــا•

چڪیــدِه:

[ مُتـمَـدن تـریـن هــا هـم،

بـا دیـدنِ پــــول،آبِ دهنشــون راه میفتــه!

تُ کــه جــا
ےِ خــود دارے!! ]

نـام تیتــــرآژ پــایــانــے:

بَـرعڪـس | Un Like

Viceversa

[ Valtor CorvO ]پــوستـــر بـالــا = پـوستِـرِ رَسمیهــِ سیـزنــِ 1
_________________________________________________________________


Ƨєɑƨoи♦1

sᴘᴇʟʟʙᴏᴜɴᴅ : :'|
❣: