تبلیغات
I . C . U

I . C . U

Pяıмανεяα •


[تیتـــر:بهــــار.نــامِ مـدرسـه ی کـاراکتــرا]

دُرود | چـاو | هِلــو | بُنجـوق | سَلـامُ علیکـم | هـالـو | پـریویــت و ...

مَنــ بَدَم :) میـدونَمـــ :)

مُهِــم نیــ کَسیــ مَنــُ آدمهـایِ ذِهنَــمُ نَخــواد.

مَنــ میخـوامِشـونــ.

اونـآ دَر نظَرِ شُمــآ خِیلیـــ پـاکَنــ..

اَمـا اگهــ بَـد بـودَنــ،چِ شکلیــ میشُـدَنــ؟

مـن بهتـونــ اون چهـره شونــُ نشـونــ میـدَم...!

کآفیهــ زندِگیشـونُ بخـونیــد..هَمهـ چیـُ میفهمینــ.

شآیَـد شُمـآ هَمـ بهـ مــا بَـدهــا پیـوَستیــن :)

بَـــد سِــــری | Bad Series #


دُکمــه هـای وِب :

لـوگــــوی وِب :[ 1393/08/9 ] [ 10:14 ] [ .Olι.A. ] [ ᶜᴹˢ () ]

|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|24

سُقــوطِ مـَن

در خـودَمــــــــــہ

[ دآریــوش - سُقـوط ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

خُـدا نَکُنهـ آدَمــــا بهـ یهـ جآییــ برسَنــــــ... :|

+ نظـرسنجیــو یکـم تغییـر دادم.

بـه اینــ صـورت کِ دیگــه بـرنـامهـ ی مُصـاحبهــ نـداریـــم.

فقـط همـون مجلـه رو چـاپ میکُنیــم.


عَکـس بـالـا =

یِ چَنـ تـا عَکســ رو دَستَمــ بـاد کَـردَنـ گُفتَمــ اینجـوریــ ازشـونـ استفـاده کُنَمـ!
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

[ 1396/07/30 ] [ 09:12 ] [ .Olι.A. ] [ :'| () ]

|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|23

مـا همیشـہ یـہ تصـویــریــم

حـرفـامـونُ ڪسـے نمیفهمـہ

[
ڪـــامـران تفتــی - تصـویـــر خنـده ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

مـدرسـه :|

اُستـادا :|

درسهـای جـدیـد :|

تغییـر رشتـه :|عَکـس بـالـا =

لآمصــــــب نشُـد یهـ بـار مـن ایـن فیلمـــو ببینَمـــ :|
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

[ 1396/06/13 ] [ 15:13 ] [ .Olι.A. ] [ :'| () ]

|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|22

هــر بــار ایــن دَر رُ

مح
ڪَمــ نبنــد نـرُ

[ مــا
ڪــان بَنــد - هـر بـار ایـن دَر رو ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

بـرای بـرنــامــه،شمـا میتـونیـــن هـرسُــوالـی از مهمـونِ بـرنـامـه

بپـــُرسیــــن

+ دآره کمـ کمـ انگیـزه میـره :|

+ همـونطـور کهـ دیـدیـن،تئــوریِ فـرزاد فَـرزیـن بیشتَـریـن رای رُ آورد و کـارِ مـن دراومـده :|عَکـس بـالـا =

اســم وبلـــاگ آی.ســـی یـــوئـــه :|

بعضیــا هـرچـی نـوشتَــن جُــز آی.سـی.یـو :|
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

[ 1396/05/30 ] [ 13:07 ] [ .Olι.A. ] [ :'| () ]

Nᴇᴡ Pᴏʟʟ | 2بـا یـه نظـرسنجـیِ دیگـــه اومـدم :)

اگـه ازش استقبـال کُنیـد واقعــا خـوشحـال میشَـم.

بـریــد ادامــــــــــــــــــــــــــــــــه

...

[ 1396/05/11 ] [ 13:51 ] [ .Olι.A. ] [ :'| () ]

|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|21

قشنگـے  ِ صـورتِ تُ

بـہ خنــده هـاشَـــن

[ جـوزپـہ میـزوپـہ - بـذار تـو حـالِ خـودَم بـاشَـــم ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

نتــایـجِ نظـرسنجـی در ادامــه :)

+ نظـرسنجـیِ جـدیـد میـذارم چُـن یـه ایـده ی دیگـه بـه ذهنـم اومـده.

+ قآلـب مشکــل داشـت عـوضـش کـردم.

خـودَم خیلـی راضـی از ایـن نیستَـــم امـا مـوقتــا اینــه.بعـدش فصـل تمـوم میشـه.عَکـس بـالـا =

خیلیــا میگـن قـاتـلِ خـرگـوشـی واقعیـت داره.تـو چنـد تـا کآنآلــی کِ عضـوم عملـا

تـاییـدش کـردن امـا خُ سآیتهـا اونُ رد کـردنـد.

نـوشتـنِ ایـن سیـزنِ یهـویـی شُـد وگـرنـه مـن میخـواستـم تحقیقـاتمـو بیشتـرکنـم.

ازایـن سیـزن کِ گُـذشـت امـا سعـی میکنـم در سیـزنهـای دیگـه دوبـاره اشـاره ای بـه

قـاتـلِ خـرگـوشـی کنـم(ایـن سیـزن ربـط داره بـه قـاتـل خـرگـوشـی)

•اون عکـسِ بـالـا احسـاس میکنـم بـایـد مـالِ یـه فیلمـی چیـزی بـاشـه

خِیلـی دوس دارم بـدونـم قضیـه ش چیـه.
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

[ 1396/05/3 ] [ 10:06 ] [ .Olι.A. ] [ :'| () ]

|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|20

رویـاے داشتَـنـت

مَنــو اَز مَـــن گـرفتـــہ ...

[ میلـاد جلـالیـان - دیـوونـہ ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

شِـــــــــــــــــــت!

در یکــ اتفـاقِ شگفـت انگیـزی،تبلـتِ مـن بـه فنــا رفـت :|

وَ

کُــــــــــلِ تئـوری هـا و عَکسـا و اپهـای خـوشگلـم دود شُـد رفـت هـوا :|

وَ اینــ یعنیــ ک بـاز بـایـد دُنبـالِ تئـوری هـا بگـردم.

وَلیــ چُـن تئـوریِ هیـت لجـر،تئـوریِ نـادری بـود و پیـج ارائـه دهنـده شَـم اون

پُستـا رُ بخـاطِـرا اعتـراضِ هـوادارای هیـت پـاک کـرده،

بـایـد کلـا بیخیـالِ تئـوریِ هیـت بشیـــم.

+مهلـتِ نظـرسنجیــ بهـ پآیآنـــ رسیــد!

+ 24 تیــر،تـولــدِ تـراویســ فیمـِل مُبـارکــ :)♥عَکـس بـالـا =

اولیـن بـار،سینــا ولـی اللـه تـویِ بـرنـامـه ش بـه ایـن مـوضـوع اشـاره کـرد.
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

[ 1396/04/19 ] [ 08:51 ] [ .Olι.A. ] [ :'| () ]

|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|19

نیستــے و دِلَـــم جُــز تُ

هیشـڪـے ُ نمیخــوادش

[ والتُـر ریستـورے - بَـــرعڪـس  ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 عـاغـا میخـوام واسَتــون رول پلـی رُ معـرفـی کنـم.

رول پلـی | Role Play در حقیقـت دُنیـایِ بـزرگیـه کِ بخشـی از

فضـای مجـازی رُ تشکیـل میـده.

شُمـا تـوی ایـن دُنیـا،نقـشِ یکـی از سلبـریتیهــا رُ بـرعهـده داریـن.

اسمتـون،عـای دیتـون،عکـسِ پـروفـایلتـونُ اسـم اون طـرف میـذاریـن و

سعـی میکنیـن کِ عیـنِ اون رفتـار کنیـد.

خیلـی دُنیـایِ جـالبیــه.منـم خـودم تـوشَـم و سیـزنِ بعـد میگـم کِ کیَـم :)

مثلـا زیـن مـالِـک و هـری استـایلـز و کلـا وان دایـرکشـن زیـاد داریـم تـو رول.

امـا خِیلیــا مثـه خـودم و مثـلِ ریحـانـا و بـراد پیـت جُـزوِ تکــرول حسـاب میشـن.

تکـرول،قسمتـی از رول پلیـه کِ فقـط اونـایـی کِ رولشـون تکـه و خـاصـه میـان

تـو گپشـون و رولشـونُ ثبـت میکنـن تـا اگـه کسـی کپـی کـرد ازشـون بـاهـاش

قـانـونـی رفتــار کنـن :|

منــم تَکــم و فکـر نَکُنـم کسیــ دلشـ بخـواد ازم اسکـی بـره :|

(کُپــی کُنــه)

کلـا خـواستـم بهتـون معـرفـی کنـم شـایـد دلتـون بخـواد بیـایـن اونجـا :|عَکـس بـالـا =

کُلـا آیـدیـنِ جمشیـدی آهنگـاش فـرق میکُنـه بـا بقیـه.

قِسمـتِ آخـر،لینـکِ همـه ی آهنگـاشُ میـذارم.
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

[ 1396/04/5 ] [ 11:06 ] [ .Olι.A. ] [ :'| () ]

|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|18

مثـہ ڪِـرمـے ڪِ انگیـزه تـو سینـہ ش سـوخـت

شُـد عـاشـقِ تـاریـڪے و تـو پیلــہ ش مـونـد

[ اُڪتــاو و امیـرخلـوت - مثـلِ قَبــل  ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

سِـه تــا سینــا تـوی مـوسیقـی داریـم.

هَـر سـه تـاشـون عجیبـــن :/

سینـا سـرلـک،سینـا حجـازی،سینـا سبـکِ روح

• سینـا شعبـانخـانـی کـِ اعجـوبـه س

آهنـگِ جـادوی خـاصـش هـزار بـار ریمیکـس شُـد :/

+ بـاورَم نمیشـه دونفـر بـه بـرانـدون لـی رای دآدَن :/

یعنیــ کَسـی اون رُ میشنـاسـه؟

•مـن خـودَم بـه تـراویـس رای دادَم.

چُـن تئـوریِ اونُ بیشتـر دوس دارم.

امـا دسـتِ اونـایـی کِ بـه فـرزاد فـرزیـن و آوریـل رای میـدن

درد نکنـه.تئـوریشـون تـرسنـاکـه.منـم تـرسنـاک دوس دارم :|♥عَکـس بـالـا =

اَز چَــپ بهــ رآسـت:

زاویـــرو - جـوزپـــــه - اتــــزیـو
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

[ 1396/03/27 ] [ 14:44 ] [ .Olι.A. ] [ :'| () ]

Nᴇᴡ Pᴏʟʟ | 1
سَلـــام بکــــس.

میـدونــم معنــیِ عکسـایِ بـالــا رُ نمیـدونیــد.

امـا نظـرسنجـیِ وبمـون بـه اینـا مـربـوطـه.

انتخـابِ هـرگـزینـه،میتـونـه نگـرش و تصـورِ شُمـا رُ در مـوردِ

هـریـک از آدمهـای تـوی تصـاویـر عـوض کُنــه.

جـزییـاتِ بیشتـر + گُـزینـه هـا

در ادامــه.

حتمــا عکسـا رُ بـزرگ کُنیـد(روشـون کلیـک کنیـد)

همینجـوری عملـا نمیفهمیـد.

_______________________________________________________________

...

[ 1396/03/20 ] [ 10:42 ] [ .Olι.A. ] [ ᶜᴹˢ () ]

|Iʟ Cʀᴜᴢ Bᴀɴᴅᴀ|17

دیگـــہ دِل

 بـــا ڪســـے نیــــس...

[ فـریــدون فُـروغــے  ]

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

#8

از اول قـرار نبـود کِ " اَمیــر تتلــو " بـاشـه.

دُنبـالِ یـه رپـــر بـودم.

کِ بـا اون ویـژگـی هـای ظـاهـریِ " جـوزپـه میـزوپـه " مـرتبـط بـاشـه.

وَ

بـه پیشنهـاد یکـی از دوستـام،امیـر تتلـو انتخـاب شُـد.بگـذریـم از اینکـه دیگـه ازش خـوشـم نمیـاد :/عَکـس بـالـا =

روی عَکســ نـوشتـــه.
________________________________________________________________________

Ƨєɑƨoи♦1

[ 1396/03/15 ] [ 10:10 ] [ .Olι.A. ] [ :'| () ]

Sᴏɴɢs Dᴀɪʟʏ

:)